سیلیس فیلتر های شنی

فيلتر دستگاه اسمز معكوس

درون فیلترشنی چهار لایه مختلف از سیلیس با ضریب یکنواختی 35/1، با دانه بندی ریز از نوع سنگهای مخصوص و درجه خلوص بالای 95% به شرح زیر وجود دارد.

1- سیلیس نمره یک از قطر 5/0 میلی متر تا 5/1  میلی متر.

2- سیلیس نمره دو  از قطر 2  میلی متر تا 5/3 میلی متر.

3- سیلیس نمره سه  از قطر 4  میلی متر تا 8 میلی متر.

4- سیلیس نمره چهار از قطر 8  میلی متر تا 12 میلی متر.

ارتفاع کلیه سیلیسهای ریخته شده درون فیلترشنی جمعاً یک متر می باشد که این عدد به ظرفیت فیلتر ربطی ندارد چون پس از آزمایشاتی که روی فیلترهای شنی انجام شده است این موضوع به اثبات رسیده که از یک ارتفاعی به بعد مواد بکار برده شده در فیلترها توانایی تصفیه بیشتر آب را ندارند و ماکزیمم ارتفاع 1.5 متر برآورد شده است و با در نظر گرفتن بستر فیلتر و پخش کننده آب ارتفاع فیلتر های شنی به 1.5 متر میرسد.

شن ها با دانه بندی ریزتر سطح بیشتری را فراهم میکنند و درنتیجه بیشتر آلودگی آب را میگیرند. اما به انرژی پمپاژ بیشتری برای انتقال سیال نیاز دارند.

در اکثر فیلترهای شنی تحت فشار از رنج دانه های 0.2 تا 1.2 میلی متر استفاده می شود.

 

ذرات بزرگتر از 100 میکرومتر تمایل به بستن منافذ فیلتراسیون دارند که دانه های بزرگتر ماسه می توانند بر این مشکل غلبه کنند. به همین دلیل  عمق بستر شن حدودا 60سانتیمتر تا 1.5 متر بسته به کاربرد مختلف می باشد.

 

طراحی فیلترشنی باید به نحوی باشد که باید با حداکثر سرعت جریان 10 gpm/ft2 کار کنند.

 

با استفاده از توان مورد نیاز و حداکثر دبی، مساحت سطح لازم را می توان محاسبه کرد.

 

نکته نهایی طراحی این است که مطمئن باشید مایع به درستی در بستر جریان دارد و هیچ مقدار از مایع توسط شن و ماسه از مسیر جریان منحرف نمی شود.

 

هنگامی که شستشو انجام شد پس از مدتی کثیفی جمع شده در شن ها، اجازه عبور آب کمتری را می دهد. این در حالی است که مواد زائد موجود در فیلتر بجای می مانند، که باید از آن خارج شوند. حال زمان back wash فیلتر است.

 

وقتی فیلتر مقدار زیادی از خاک را انباشته می کند فشار افت کرده و آب نمی تواند آزادانه از فیلتر خارج شود.  back wash آب را به عقب می فرستد تا از طریق فیلتر گرد و خاک به دام افتاده بیرون رود. پس از back wash، افزایش فشار برگشت به استخر کاملا مشخص است و اگر گیج فشار روی فیلتر نصب شده باشد، مشاهده می شود که فشار بیش از 0.5 bar بهبود می یابد.

Within the four different layers of silica sand filter with 35.1 uniformity, with fine grained rock type and purity for 95% are as follows.

1. Silica score of 5.0 mm to 5.1 mm in diameter.

2. Silica scores of diameter 2 mm to 3.5 mm.

3 SiO 4 mm to 8 mm in diameter and three scores.

4. silica score four of diameter 8 mm to 12 mm.

 All silica sand filter is poured into a total height of one meter is the number of filter capacity is not relevant because the tests have been carried out on the sand filters

 It has been proved that the height of the material used in most water purification filters can not

And a maximum height of 1.5 meters and is estimated by taking the filter sand bed filter and distribute water to a height of 1.5 meters.

Sand with finer gradation provides more surface area and hence are more water pollution. But more pumping energy for fluid transfer needs.

In many grains of sand filters pressure range of 0.2 to 1.2 mm are used.

Particles larger than 100 micrometers tend to close the pores of larger grains of sand filtration that can overcome this problem. That’s why the sand bed depth of about 60 cm to 1.5 m depending on different applications.

The sand filter should be designed so that the maximum flow rate of 10 gpm / ft2 work.

Using the power required and the maximum rate, the required surface area can be calculated.

The end point of this is to make sure the liquid is flowing properly in bed and no amount of liquid is diverted by sand flow.

When washing the dirt accumulated in the sands of time, it will allow less water. However, that filter waste products in lieu of such, which should be removed. Now its time to back wash the filter.

When the filter has accumulated a large amount of soil and water pressure drop can be freely filtered out. sends back to back wash water by filtering out dust trapped. The back wash, pressure returned to the pool is clear and if the pressure gauge on the filter is installed, it can be seen that the pressure of 0.5 bar is improved.

 aqua tek Water Purifier, Water Purifier Crystal, domestic and industrial water treatment system filters the chlorine woman, the wife of chlorine water, Drumsticks pool, water and sewage site Mazandaran, sales ionized water, ionized water benefits, benefits of alkaline ionized water the price of soft water desalination, advantages and disadvantages of desalination, desalination plants and Qeshm, water and sanitation, urban and rural integration, integration of urban and rural water and waste water companies