کاربردهای سیستم کلر زنی :

سیستم کلر زنی

گندزدایی آب و فاضلاب

کنترل مزه ، بو و حذف رنگ

اکسیداسیون آمونیاک، آهن، منگنز و سولفید و نیز حذف BOD  موجود در آب و فاضلاب

مزایای سیستم کلر زنی نسبت به سایر سیستم های گندزدایی

ارزانی قیمت 

مؤثر و قابل دسترس در مقادیر زیاد

در غلظت های کم برای اشکال عالی حیات غیر سمی و به جای گذارنده باقی مانده در آب است که این باقیمانده کلر مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و دستورالعمل های مجمع اروپایی  ۱۹۸۰ و استاندارد ۱۰۵۳ آب شرب ایران باید رعایت گردد .

Water and Wastewater Disinfection

Control taste, odor and color removal

Oxidation of ammonia, iron, manganese and sulfides, as well as in water and wastewater BOD removal

Advantages over other chlorination disinfection systems

Cheap Effective and available in large quantities

Non-toxic in low concentrations to higher forms of life and instead remain in the water setter

The residual chlorine in accordance with World Health Organization standards and guidelines of the European Council of 1980 and the drinking water standard 1053 must be observed.

Water purification systems for industrial and semi-industrial, domestic and industrial water treatment system filters, pumps, chlorination chlorination unit chlorine, chlorine pump woman, chlorine, chlorine water, chlorine water, chlorine water, chlorine water , water chlorination, chlorine in the water, waste water chlorination, chlorine water, chlorination, chlorination of drinking water, chlorination of pools

  • روش کلر زنی اب چاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *