مهم ترین روش جداسازی مواد معلق موجود در فاضلاب

سیستم Daf

1-انعقاد یا لخته سازی : هدف از انعقاد یا لخته ساز ی عبارتست از انکه با کمک مواد شیمیایی ، مواد معلق سبک وبویژه مواد نیمه محلول و کلوییدی شکل را به صورت لخته ها وقطعات بزرگی در آورده تا در اثر وزن خود ته نشین شوند . به عبارت دیگر انعقاد عملی است تشدیدکننده ی عمل ته نشینی در تصفیه ی مکانیکی .

مهمترین مواد منعقد کننده در فاضلاب : پولیمرها و پلی الکترو لیت ها ، سولفات ها و هیدرات های آلومینیوم ، سولفات ، کلرور و هیدرات های دو و سه ظرفیتی آهن و خاک رس و آب آهک

افزودن مواد منعقد کننده به فاضلاب مقدار لجن بدست آمده در استخرهای ته نشینی را دو تا سه برابر میکند و در نتیجه حجم منبع های هضم لجن و مقدار گاز تولید شده افزایش می یابند.

2- شناور سازی : بر عکس عمل لخته سازی و ته نشینی ف می توان برای تشدید عمل جدا سازی مواد سبک موجود در فاضلاب از مواد شیمیایی استفاده نمود . این مواد شیمیایی موجب می شوند که ذرات هوا به مواد معلق فاضلاب چسبیده ، وزن مخصوص آنها را کاهش داده و موجب افزایش سرعت بالا روندگی آنها شود . دراین روش معمولا مواد معلق در فاضلاب به صورت کف در سطح استخر نمودار گردیده و جمع آوری می گردند .

روش شناور سازی نیز بیشتر در فاضلاب های صنعتی بکار می رود و استفاده از این روش در فاضلاب شهری تنها ممکن است برای تغلیظ لجن بکار رود . گاهی از این روش برای بازیابی دوباره ی مواد با ارزشی که همراه پساب کارخانه ها تلف می شوند نیز استفاده می شود.

3- جذب سطحی : برخی از مواد شیمیایی مانند کربن فعال به علت خاصیت جذب سطحی زیاد می توانند ذرات معلق و کلوئیدی موجود در فاضلاب  را جذب کنند . استفاده از اینگونه مواد در صافی های ماسه ی به ویژه برای رنگ زدایی پساب برخی از کار خانه ها مفید است.

In other words, the practical conclusion is the practice of settling in the treatment of mechanical intensifier.
The coagulants in wastewater: polymers and poly electro Leith and aluminum sulfate hydrate, sulphate, chloride and two hydrates and trivalent iron and clay and lime juice
Addition of coagulant to sewage sludge obtained from sedimentation ponds to two to three times the amount of sludge digestion and thus the volume of gas produced by the source increases.
2. Flotation action photos flocculation and sedimentation F can be performed to further separate the light of the chemicals used in wastewater. These chemicals cause air particles attached to suspended solids wastewater, their density decreases and increases the speed jay them. This method is usually suspended solids in the sewage pool floor level diagram and can be collected.
Flotation method is also used in industrial effluents and use of this method in municipal sewage sludge may only be used for doping. Sometimes this method to retrieve the value associated with wastewater treatment plants, waste material again be used.
3. Adsorption of some chemicals, such as activated carbon absorption due to the large surface and colloidal particles can absorb the waste. The use of these substances in the sand filter is particularly useful for decolorization of wastewater some housework.

Water Tech Water Treatment, Water Treatment Water Saif, Yazd Water Purifier 3-stage wastewater treatment, waste water treatment, industrial wastewater treatment, wastewater treatment, hotel, aerobic wastewater treatment, wastewater treatment, Yazd, municipal wastewater treatment, treatment sewage, municipal waste water treatment, wastewater treatment systems, wastewater treatment process