فرایند کلر در تصفیه آب آشامیدنی

دستگاه تصفیه آب کلر زنی

برای میکرب زدایی، در تصفیه خانه‌های شهری کلر به آب افزوده میشود
کلر و ترکیبات آن برای ضدعفونی آب آشامیدنی در تصفیه خانه‌ها به آب اضافه میگردد. در سالهای اخیر تحقیقات بعمل آمده نشان داده اند که مواد آلی موجود در آب با کلر ترکیب شده و ایجاد تری‌هالومتان‌ها، کلرات و سایر ترکیبات جانبی مضر و سمی‌می‌نمایند که باعث بروز انواع بیماریهای صعب العلاج در انسان میگردند.فلزات سنگین
فلزات سنگین از طریق نفوذ پساب صنعتی در آب آشامیدنی به انسان منتقل میشود
فلزات سنگین با توجه به توسعه شهرنشینی و صنایع که منجر به افزایش میزان فاضلاب و پساب تولید گردیده است، عمدتا از طریق دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب شهری و پساب صنعتی وارد محیط زیست می‌گردد. مرگ و میرهای آبزیان در اثر تخلیه پساب‌های محتوی فلزات سنگین در دنیا و ایران بی سابقه نیست. سبزیجات اطراف تهران نیز که با فاضلاب آبیاری میشود از این آلودگی‌ها بی بهره نمیباشد. فلزات سنگین شامل سرب، جیوه، روی، نیکل، کرم، کادمیوم و غیره میباشد. وجود فلزات سنگین در غلظت بیش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظیر مسمومیت، حساسیت شدید، ضایعات کروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، پارکینسن، سنگ کلیه، نرمی‌استخوان و انواع سرطان منجمله سرطان پروستات میگردد. یکی از کارشناسان محیط زیست، آلودگی محیط مخصوصا آب با فلزات سنگین را بعنوان بزرگترین گناهی که بشر در طبیعت انجام میدهد ارزیابی نموده است.میکرواورگانیزم‌های بیماری زا
میکرو بها از طریق نفوذ فاضلاب انسانی در آب آشامیدنی به انسان منتقل می‌شوند

For microbial disinfection, chlorine is added to water used in the refinery town
Chlorine and its compounds to disinfect drinking water treatment plant is added to the water. Research conducted in recent years have shown that chlorine combines with organic matter in water and creates trihalomethanes, chlorate and other toxic substances harmful side and drawn which causes incurable diseases in humans. Heavy metals
Through the influence of heavy metals in industrial waste water is transferred to humans
Heavy  metals due to urbanization and industrial development to increase the amount of wastewater produced, mainly through improper disposal and unsanitary sewage and industrial waste into the environment. Discharge of effluents containing heavy metals deaths of fish in the world and Iran is not unprecedented. Vegetables irrigated with sewage near Tehran, which is not deprived of these contaminants. Heavy metals, including  lead, mercury, zinc, nickel, chromium, cadmium and others. Heavy metals in concentrations exceeding the standard in drinking water causes many side effects such as toxicity, hypersensitivity, chromosomal defects, mental retardation, dementia, Parkinson’s, kidney stones, rickets and types of cancer, including cancer of the prostaglandins. An expert on the environment, especially water pollution with heavy metals in nature as the greatest sin that man can do is assess. Micro-organisms of the disease
Micro-value through the influence of human sewage in drinking water are transferred to humans

Saif water purification, water purifier Ortaköy, resins, chlorine dosing pump pump home swimming pool  water treatment, household water purification aqua pro, household water purification artec, cheap household water treatment, household water treatment Elijah, Ortaköy home water purifier, Device US household water treatment, household water purifier US Activ household water purifier, home water purifier a price Quah Search