جریان آب در سیستم اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس

ممبران (غشا نیمه تراوا) :ممبران یا غشا نیمه نفوذ پذیر از چندلایه نازک شبیه ورقه های فیلم فشرده که به دور یک لوله پلاستیکی پیچیده شده اند تشکیل شده است. معمولا جنس غشا از استات سلولوز یا پلی امید است. در سیستم های اسمز معکوس فشار با ضخامت و قطر سوراخ های غشا ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های دستگاه می باشد.

جریان اسمزی آب: زمانی که دو محلول آب خالص و آب ناخالص که دارای غلضت های متفاوت  می باشند را توسط یک غشا نیمه تراوا ازهم جدا نماییم ، آب به صورت طبیعی از غلظت بالاتر به غلضت پایین تر جریان می یابد ،از غشا عبور نموده و وارد آب ناخالص می شود و این جریان تا زمانی که غلظت هر دو برابر شود ادامه می یابد ، به این جریان طبیعی جریان اسمزی می گویند.

فشار اسمزی: در جریان اسمزی آب ارگ سیستم به تعادل برسد سطح آب ناخالص از سطح آب خالص بالاتر می رود که این اختلاف سطح فشار اسمزی نام دارد.

اسمز معکوس (reverse osmosis) : فرایندی فیزیکی که درآن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب استفاده می شود .فشاری که اعمال می شود بیشتر از فشار اسمزی است .

دستگاه اسمزی معکوس : در دستگاه اسمز معکوس از یک غشا نیمه تراوا (ممبران) که سوراخ های آن تنها ترکیبات آب خالص را عبور می دهد استفاده می شود و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشا نیستند در یک طرف غشا آب خالص وجود دارد که به سمت خروجی آب تصفیه شده می رود و طرف دیگر شامل آب ناخالص غلیظ است که به سمت مجرای فاضلاب هدایت میشود .

Membrane (semipermeable membrane) membrane or membrane permeable half of multilayer thin film-like sheets of compressed around a plastic tube Pchydh have been formed.
Luz cells usually made of acetate or polyester membrane hope. In reverse osmosis systems with a thickness and diameter of holes in the membrane pressure direct communication and therefore one of the most important and most sensitive parts of the device.
Osmotic flow of water when the water pure and impure water with different concentrations are semi-permeable membrane by a separate act, the water naturally flows from a higher concentration to lower concentration of the membrane and enter impure water, and this process continues until the concentration of the double, the natural flow of the osmotic say.

Osmotic pressure at the osmotic water flow of the organ system to reach equilibrium water level of impure water level is higher, the difference is called the osmotic pressure.

RO (reverse osmosis): physical process in which water pressure is used to reverse the flow of the osmotic pressure is applied that is greater than the osmotic pressure.

Reverse osmosis system, reverse osmosis system uses a semi-permeable membrane (membrane), which only compounds the pure water to pass through the holes is because impurities are not able to pass through the membrane on one side of the membrane is pure water On the other hand, the output of treated water goes to the sewer water is impure concentrated driven .