قلیائیت آب

قليائيت آب

بیانگر ظرفیت آب برای خنثی کردن اسید افزوده شده تا رسیدن به PH=4.5 است. هر چه قلیائیت آب بیشتر باشد ظرفیت بافری آن بیشتر می شود. قلیاییت آب معرف مقاومت آب در برابر تغییرات PH  است. آبی که حاوی   ppm1  گاز co2 و ppm100 قلیائیت باشد دارای همان PH آبی است که حاوی PPM10 گاز co2 و PPM100  قلیائیت است. اما اگر به آب اولی ppm4  از گاز co2 اضافه کنیم PH آن کاملاً تغییر می کند ولی اگر به آب دومی همان مقدار گاز co2 اضافه کنیم، تغییر PH قابل توجه نیست و این معرف نقش قلیائیت در تولید محیط بافری در آب است.

قلیائیت آب طبیعی معمولاً برابر مجموع غلظت یون های بی کربنات، کربنات وهیدروکسیل است. غلظت آنیون های دیگر چون فسفات یا سیلیکات در مقایسه با غلظت سه یون مذکور قابل صرفنظر کردن است. در تصفیه آب داشتن مجموع غلظت آنیون های تشکیل دهنده قلیائیت و غلظت هر یک از آنیون ها مهم است لذا با اندازه گیری دو نوع قلیائیت، غلظت هر یک از سه آنیون تشکیل دهنده قلیائیت مشخص می شود.

الف –  قلیائیت ساده یا قلیائیت نسبت به فنل فتالئین p

ب –  قلیائیت کل یا قلیائیت نسبت به متیل اورانژ M

Indicates the capacity of water to neutralize the acid is added until the PH = 4.5. The higher the pH buffering capacity of water is higher. Water resistance to changes in PH, alkalinity reagent.

 Ppm1 water containing gas co2 and ppm100 the alkalinity of the water that contains PPM10 gas co2 PH and alkalinity is PPM100. But if the water first ppm4 of gas co2 add it totally changes the PH

But if the latter, the same amount of gas co2 add water, no significant changes in PH and alkalinity in the production of this reagent buffer solution in water.

Generally equal to the total concentration of bicarbonate alkalinity, carbonate and Hyde is Rvksyl. Other anions such as phosphate or silicate concentrations compared to the negligible ion concentration is Tuesday.

Water at a total concentration of anions forming the pH and concentration of anions is therefore important to measure both pH, alkalinity concentration of each of the three constituent anions are determined.

A – simple pH or alkalinity of phenol p Ftalyyn
B – total alkalinity or alkalinity to methyl orange M

Aqua Water Purifier Claire, Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Kvatk semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, softener and anti fouling, calculated deaerator water tank refrigerator, deaerator tank, tank compressed air, air tank, hydraulic tank, the source of the deaerator, the deaerator in the boiler

  • قلیاِییت اب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *