خواص فیزیکی و شیمیایی اشعه فرابنفش در تصفیه آب

خواص اشعه فرابنفش در تصفیه آب

خاصیت فوتوالکتریک

اگر اشعه فرابنفش به فلزات بتابد، از آنها الکترون جدا می‌کند، ولی جدا شدن الکترون در کلیه فلزات به یک اندازه نیست و حساسیت کادمیوم بیش از همه می‌باشد. مقدار الکترونی که از فلز جدا می‌شود، متناسب با مقدار انرژی اشعه‌ای است که به آن می‌تابد.

خواص شیمیایی اشعه فرابنفش

خاصیت فلوئورسانس

یکی از خواص مهم و جالب اشعه فرابنفش خاصیت فلوئورسانس آن می‌باشد. اگر در مقابل اشعه فرابنفش و یا یک چراغ بخار جیوه ، اجسامی از قبیل گچ و کولوفان (Colophan) و محلول سالسیلات دو سود یا آنتی پیرین و یا بعضی از سنگهای معدنی را قرار دهند، ملاحظه می‌شود که هر یک به نسبت جذب اشعه به رنگهای مختلف درخشندگی پیدا می‌کند. این خاصیت نیز بستگی به طول موج و شدت جذب اشعه دارد. بعضی اجسام در مقابل اشعه فرابنفش با موج بلند این خاصیت را ندارند و به عکس در مقابل اشعه فرابنفش با موج کوتاه خاصیت فلوئورسانس پیدا می‌کند.

خاصیت فوتو شیمیایی

اشعه فرابنفش باعث تعداد زیادی فعل و انفعالات شیمیایی می‌شود و این خاصیت در اشعه با موج کوتاه 0.3 میکرومتر شدیدتر است. از جمله مانند نور مرئی که املاح نقره را تجزیه و فلز آنها را آزاد می‌سازد و این خاصیت در اشعه با موج کوتاه بیشتر است. مدتها برای اندازه گیری مقدار اشعه فرابنفش از این خاصیت استفاده می‌کردند.

کاربرد اشعه فرابنفش

  1. برای ضد عفونی کردن آبها
  2. تحریک پذیری شدید روی اعضای حسی سطحی
  3. تخریب نسوج
  4. تخریب باکتریها

Photoelectric effect
If you shine ultraviolet light metals, electrons are separated, but release electrons to a size and sensitivity to all metal cadmium is over all. The electron is separated from the metal, which is proportional to the amount of energy irradiation off.
UV and chemical properties
Fluorescence properties
One of the most important and interesting properties that are UV fluorescence properties. If the ultraviolet light or a mercury vapor lamp, objects such as gypsum and Kolo Van (Colophan) and salicylate of soda or anti-aging solution yen or some ores to make, considering that each of the radiation absorption The brilliance of the colors will be different. This property also depends on the wavelength and intensity of the radiation is absorbed. Some objects in the long-wave ultraviolet rays and photographs are the property of the short wave UV fluorescence properties of it.
Photo-chemical properties
Ultraviolet radiation causes many chemical interactions and the effects of short-wave radiation is more intense than 0.3 micrometers. Such as visible light, the silver salts and metal analysis and the nature of the radiation makes them free short-wave to be higher. It has long been used to measure the amount of UV rays.
The use of ultraviolet
1. To disinfect water
2. Irritability intense sensory level
3. The destruction of tissue
4. Destruction of Bacteria

Water Tech Water Treatment, Water Treatment Water Safe, Pure Water water water purification soft water, aqua water treatment equipment Water treatment Water Aqua, Aqua Pro Water Treatment, Water Purifier soft water, water purification price soft water, water prices treatment water tek, the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *