ناخالصی های آب

ناخالصی های آب

تقریبا هر ماده ای در آب محلول است و این حلالیت به دما، فشار، PH ، پتانسیل شیمیایی و به غلظت نسبی دیگر مواد در آب بستگی دارد. در طبیعت این عوامل چنان به هم مربوط هستندکه کمتر می توان حلالیت ماده ای را در آب به طور دقیق پیش بینی کرد.

درواقع آب یکی از مشهورترین حلال هاست. مخصوصامواد قطبی( مثل نمک ها ) به مقدارزیادی در آب حل میشوند. از این رو آب به طور خالص در طبیعت وجود ندارد.

آب همیشه در حال انحلال ، انتقال و یا رسوب گذاریاست. بخار آب موجود در هوا، دراثر میعان به صورت باراندر می آید که در موقع باریدن مقداری گردو خاک، اکسیژن، دی اکسید کربن و دیگر گازها را در خود حل می کند. در روی سطح زمین، آبمقداری از موادمعدنی را در خود حل کرده و همراه مواددیگر به نقاط مختلف منتقل می کند.

آب در هنگام نفوذ در لایه های مختلف زمین، قسمتی از مواد معلق ومیکروبها را دردر لایه های مختلف زمین از دست میدهد.


ناخالصی های آب رامی توان به چهار دسته تقسیم کرد:
-1
مواد معلق
-2
گازها
-3
نمکهای محلول
-4
میکروب ها خصوصا اشریشیا کلیفرم (کلیفرمروده ای ( E.coli coliform )

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

Almost any substance is soluble in water and the solubility on temperature, pressure, PH, and chemical potential depends on the relative concentrations of pollutants in water. The nature of these factors are less squeezed together so we can accurately predict the solubility of a substance in the water. In fact, one of the most solvent is water. Especially polar substances (eg, salts) are dissolved in water a lot. The water is not pure in nature.
Water always on the dissolution, transfer, or a deposition. Water vapor in the air, condensation due to the rain that comes when some dust rained, oxygen, carbon dioxide and other gases to dissolve. On the surface, the water can dissolve some of the minerals and other materials to various locations along the pass.
When water penetrates the layers of the earth, part of the suspended solids and biological extensively in different layers of the earth.
● water impurities may be divided into four categories:
-1 Suspension
-2 Gases
-3 Soluble salts
-4 Coliform bacteria, especially E. coli (intestinal coliforms (E.coli coliform)

Water Purifier kflow, Water Purifier PURE WATER, Water Purifier Relax household water purification soft water, home water purification water tek, household water treatment machine soft water, domestic water purifier soft water, water purification unit price of water tek, nitrate aqua, water nitrate Tehran, representing water purifier water tek, nitrates in drinking water, water nitrate Mashhad, nitrates in water, nitrate water allowed

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *