آلودگی منابع آب

آلودگی منابع آب

آلودگی آب زمانی رخ می دهد که مواد موجود در آب از مقادیر مشخص و تجاوز کند. این امر می تواند بر اثر نفوذ مستقیم آلوده کننده ها به داخل آب و یا مواد آلود ه کننده (مانند کودهای شیمیایی) به توده آبهای زیرزمینی باشد.

اصولاً آلوده کننده های آب را به 3 دسته تقسیم می کنند: 1- مواد سمی 2- مواد آلی 3- آلودگی گرمایی

مواد سمی جزو آلوده کنندگان شیمیایی هستند که به صورت طبیعی در اکوسیستم وجود ندارند. علف کش ها ، آفت کش ها و مواد صنعتی از جمله این آلودگی ها هستند.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

آلودگی از جانب موادآلی زمانی رخ می دهد که (برخی کودها و یا گنداب ها) به داخل آبهای زیرزمینی نفود کند، زمانی که میزان مواد آلی در آب بالا رود برخی تجزیه های شیمیایی در آب ممکن است رخ دهد. در این میان حتی به دلیل وجود 2 O ممکن است این تجزیه ها سریع تر هم انجام پذیرد. فقدان اکسیژن باعث خواهد شد میکروارگانیسم های موجود در آب از بین رود. همزمان که این میکروارگانیسم ها می میرند، به کمک تجزیه کننده ها شکسته شده که این موضوع باعث کاهش بیشترمیزان 2 O موجود در آب است.

نوع سوم که به آلودگی گرمایی معروف است زمانی رخ می دهد که آب در صنعت مورد استفاده قرار گیرد. این کاربرد باعث تغییر دما شده و میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش می دهد.

Water pollution occurs when substances in the water and not exceed the specified values. This could be due to the direct influence of pollutants into water, or material that is covered (such as fertilizers) is the mass of Earth.

Basically water pollutants are divided into 3 categories: 1. toxic organics 2. 3. Thermal pollution

Polluters are toxic chemicals that do not exist naturally in the ecosystem. Herbicides, pesticides and industrial materials such as pollution are.

Contamination by organic matter that occurs when (some fertilizers, or sewage) to pay into the groundwater, when the amount of organic matter in the water is some chemical analysis of water may occur.

 There are even 2 O may be due to faster parsing is done. The lack of oxygen will cause the microorganisms in the water of the river. As these organisms die, to help break the parser that it reduces Byshtrmyzan 2 O in water.

The third type is known as thermal pollution occurs when water is used in industry. The application changes the temperature and the amount of oxygen dissolved in water decreases.

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system in Karaj Joker desalination, desalination Mapna, alkaline ionized water, domestic water treatment Tehran, Karaj Water Treatment, Wastewater Treatment Branch, alkaline ionized water machine, how to install desalination, price de ionized water, chlorination, chlorine water, chlorinated pool

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *