اجزاء اصلی سیستم اسمز معکوس آب شیرین کن صنعتی

اجزاء اصلی سیستم اسمز معکوس آب شیرین کن صنعتی

1- پیش تصفیه

با توجه به استانداردهای تعریف شده برای آب ورودی به دستگاه RO پیش تصفیه خاص آن طراحی و ساخته می شود، اما بطور کلی روش های مورد استفاده عبارتند از: هیدروسیکلون، سیستم های تزریق اسید، کلر، SBS، صافی شنی و کربنی، UV، سختیگیر و میکروفیلتراسیون

2- سیستم تامین فشار سیستم آب شیرین کن

غشا جهت غلبه بر فشار اسمزی نیاز به فشاری بالاتر از فشار اسمزی دارد پس باید آب ورودی به غشا حداقل فشار مشخصی را داشته باشد این فشار برای آب دریا برابر 1000psi می باشد.

3- غشاهای RO

با توجه به کیفیت آب ورودی، کیفیت درخواستی تولید، میزان آب تولیدی نوع و مدل غشاها انتخاب می شوند، روش چیدمان غشاها با توجه به محاسبات طراحی می تواند به صورت موازی یا سری و یا ترکیبی از این دو نوع باشد.

4- سیستم کنترل دبی و فشار

جهت بررسی عملکرد دستگاه نیاز به اندازه گیری میزان آب تولیدی، میزان آب دورریز و برگشتی است، بنابراین در مسیر آب تولیدی، دور ربز و برگشتی فلومتر قرار می گیرد، همچنین باید در مسیر آب ورودی به دستگاه، آب ورودی به غشاها و آب خروجی از غشاها، مانومتر قرار گیرد تا فشار در قسمت های مختلف سیستم به راحتی قابل اندازه گیری باشد تا راهبری بر اساس آنها انجام شود. در سیستم RO برای آب ورودی دستگاه سوئیچ فشار پائین قرار می گیرد که در صورت نبود آب و یا عدم تامین فشار اولیه، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش گردد. همچنین پس از پمپ نیز سوئیچ فشار بالا قرار می گیرد تا در صورت افزایش فشار بیش از حد تعریف شده دستگاه خاموش شود.

5- تابلو برق

تابلو برق جهت فرمان به بخش های مختلف دستگاه طراحی و ساخته می شود. این تابلو می تواند ترکیبی از PLC و برق صنعتی و یا فقط برق صنعتی باشد.

6- سیستم تزریق آنتی اسکالانت

جهت کنترل رسوبات در آب شیرین کن همواره مواد ضد رسوب به سیستم تزریق می شود. نوع و مقدار مواد ضد رسوب با توجه به کیفیت و کمیت آب ورودی به دستگاه متغیر است.

1. Pretreatment
According to defined standards for water pretreatment to RO system specifically designed and manufactured,
But generally used methods are:
Hydro cyclone, acid injection systems, chlorine, SBS, sand and carbon filters, UV, water softener and micro-filtration
2. Pressure Water Supply System
Membrane to overcome the osmotic pressure to a pressure greater than the osmotic pressure is
The water entering the membrane must have a certain minimum pressure of 1000psi pressure is equal to the sea.
3. RO membranes
Due to the quality of the water, the quality of the application, the amount of water produced and model membranes are selected according to the calculation method of the membranes layout design can be parallel or series or a combination of the two.
4. The flow and pressure control system
membranes, placed manometer to measure the pressure in different parts of the system can easily be done on the basis of governance. The high pressure switch is placed after the pump has been switched off if the pressure is too defined.
5. Power Adapters
Electrical panel to command different parts of the system can be designed and built. These boards can be a combination of PLC and industrial power or just electricity industry.
6. Anti-injection system Askalant
To control anti-fouling deposits on desalination has been injected into the system. The type and amount of anti-fouling due to the quality and quantity of water entering the system variable.

alkawthar water treatment, water puri water, water purification west point, desalination, water entering the membrane, anti Askalant, electrical panel, System RO, anti Askalant injection systems, flow and pressure control system, anti-fouling membranes RO, water production, water quality, water quantity and quality

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *