تبادل یون

سيستم آب تصفيه كن خانگی Ro

تبادل یون یک واکنش برگشت پذیر است که در آن یون های یک محلول با یون های دارای بار الکتریکی مشابه موجود روی رزین تعویض می گردند. نیترات در آب از بار منفی برخوردار است بنابراین می توان آن را توسط رزین های آنیونی از آب حذف نمود. وقتی که رزین یون های قابل تبادل خود را از دست داد، نیاز به احیاء دارد.

در این عمل با استفاده از یک محلول که دارای یون های از دست رفته رزین به مقدار کافی می باشد، رزین دوباره به فرم فعال اولیه تبدیل می شود اما مقداری از ظرفیت تبادل خود را از دست می دهد، به طور کلی هر چه ظرفیت یون بیشتر باشد یا تمایل بیشتری جذب رزین می گردد. بنابراین یون سه ظرفیتی و یون دو ظرفیتی بیش از یون یک ظرفیتی توسط رزین جذب می شود. حتی برای یون های با ظرفیت یکسان نیز ضریب گزینش متفاوت است و اغلب هر چقر وزن مولکولی بیشتر باشد و با اندازه یون کوچکتر گردد، تمایل به جذب افزایش می یابد. وجود ضریب گزینش باعث می شود که یون ها به طور یکسان جذب رزین نشوند.

در نتیجه وقتی که نیترات یون موردنظر برای حذف باشد، قبل از آن به طور اجتناب ناپذیر، فسفات و سولفات مبادله شده و زمانی نیترات مبادله می گردد که دیگر یون های مذکور به صورت آزاد وجود نداشته باشند.

پس از کاهش ظرفیت رزین مشکل دیگری به وجود می آید که آن مبادله دوباره یون های نیترات جذب شده روی رزین با یون های سولفات تازه وارد است که منجر به افزایش نیترات در آب خروجی می شود که به پدیده Nitrate Dumping معروف است. در این زمان مقدار نیترات در آب تصفیه شده بیش از مقدار نیترات در آب خام ورودی می گردد.

در سال های اخیر رزین هائی ساخته شده اند که نسبت به نیترات قابلیت جذب بیشتری دارند و به آنها رزین های انتخابی می گویند. برای افزایش ضریب گزینش نیترات در این نوع رزین ها، طول زنجیره های استری (به دلیل وجود گروه فعال تری اتیل و ری یونیل آمین) افزایش یافته تا ظرفیت نیترات برای احیاء زنجیره ها بیشتر شود. اما با افزایش طول این زنجیره، ظرفیت حجمی رزین کاهش می یابد، بنابراین رزین های انتخابی در فواصل زمانی کوتاه تری نسبت به رزین های معمولی نیاز به احیاء دارند.

مزایای روش تبادل یونی به اختصار شامل بهره برداری آسان، عدم نیاز به تخصص بالا و تجهیزات پیچیده، عدم نیاز به فضای زیاد جهت احداث و سرمایه گذاری اولیه کمتر نسبت به اسمز معکوس می باشد. معایب آن نیز عبارتند از این که یک روش تصفیه شیمیایی است و نیاز به مواد شیمیایی برای راهبری دارد، مشکل دفع و یا تصفیه پساب خروجی وجود دارد، حدود 2 تا 15 درصد آب ورودی صرف شستشوی معکوس و احیاء رزین می شود، قادر به حذف ذزرات، میکروارگانیسم ها و سایر آلاینده های آب نمی باشد و هزینه بهره برداری آن در درازمدت زیاد است.

 

Ion exchange is a reversible reaction in which ions in a solution with ion exchange resins are available on a similar charge. Nitrates in water are negatively charged anionic resin so it can be removed from water. Ion exchange resins are available when you lost, you need to be revived.

The practice of using a solution containing ions lost resin is sufficient,Resin is converted to the active form of But loses some of its exchange capacity, In general, the greater the capacity of the ion or tend to be attracted to the resin.

 The ions of trivalent and divalent ions over a monovalent ions are absorbed by the resin. Even for ions with the same capacity as the selection coefficient is different and often more Cheqer, Golestan molecular weight and size is smaller ions, tend to absorb increases.Selection coefficient causes the ions alike are attracted to the resin.

So when you want to remove the nitrate ion,Before it is inevitable, nitrate, phosphate and sulfate exchange and the exchange is that the ions are not free.Another problem is the reduced capacity of the resin after the transaction again nitrate ions adsorbed on the resin with sulfate ions newcomerLeading to increased nitrate in the effluent water Nitrate Dumping phenomenon is known.

The amount of nitrate in water nitrate concentration in raw water is over.

 In order to increase the selection of nitrate in this type resins, ester chain length (due to the active group and Ray Yvny l triethyl amine) increased the capacity reduction of nitrate to be more Njyr data. But the longer the chain, the volumetric capacity of the resin is reduced, so the choice of resin at intervals shorter than the conventional resin needs to be revived.

Benefits of ion-exchange method briefly includes easy operation, no need for expertise and sophisticated equipment, do not need much space to build the initial investment is less than RO.particles, micro-organisms and other contaminants and water is not a long-term operation costs are high.

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system in Karaj deionized water is? , Installing domestic water desalination, purification, Karaj, the ionized water, alkaline ionized water machine, water purifier home in Tehran, Karaj Water Purifier Home price maps desalination, desalination plant, sewage chlorination, chlorination , drinking water chlorination

  • آب دیونیزه