نصب و راه اندازی دستگاه آب شیرین کن خانگی

نصب و راه اندازی دستگاه آب شیرین کن خانگی

1) ابتدا آب سرد شبکه شهری را قطع می­کنیم و سه راهی استیل را به لوله شبکه آب شهری ( ½اینچ ) وصل می­کنیم.

2) شیر گازی آبی رنگ را به خروجی ( ¼ اینچ)  که روی سه راهی استیل قرار دارد وصل می­کنیم. آب ورودی به دستگاه آب شیرین کن از طریق شیر گازی قطع و وصل خواهد شد3) شیر روسینکی را با دریـل و ایجاد سوراخ، روی سیـنک آشپزخانـه می­توان نصب کرد و یا می­توان با پایه استیل شیر مزبور را بر روی دیوار نیز نصب نمود.

4) شلنگ را به اندازه لازم بریده و از شیر گازی آبی رنگ به ورودی دستگاه در روی پوسته مرحله اول، وصل می­کنیم.

5) پسآب تولیدی دستگاه از دو مسیر به فاضلاب هدایت می­شود، یکی از طریق شیر تنظیم فاضلاب 300 cc و دیگری از طریق شیر آبی رنگ پلاستیکی (شیر شستشوی ممبراین). پسآب تولیدی دستگاه را با استفاده از شلنگ، از هر دو خروجی به درون فاضلاب هدایـت می­کنیم. این کار را می­توان با قرار دادن مستقیم سرشلنگ در فاضلاب انجام داد یا با بستن کمربندی فاضلاب به لوله فاضلاب و ایجاد سوراخ در روی لوله فاضلاب و وصل کردن سرشلنگ به  کمربندی انجام داد.

6) شیر مخزن پلاستیکی را به مخزن آب شیرین کن وصل می­کنیم (آب تصفیه درون مخزن ذخیره می­شود)

7) درب محفظه ممبراین را باز کرده و ممبراین  را درون محفظه سفیدرنگ جا می­زنیم. دقت شود که هنگام قرار دادن ممبراین در محفظه در جهتی که قسمت آب بند (لاستیک مشکی) ممبراین به سمت درب پوسته باشد، قرار گیرد.

8) آب تصفیه از ابتدای مرحله پنجم دستگاه به مخزن ذخیره وارد می­شود و از طریق شلنگ پس از عبور از مرحله پنج و شش به شیر خروجی (شیر روسینکی) منتقل می­شود. بنابراین بایستی از شلنگ موجود مقداری جدا کرده و از سه راهی قبل از مرحله پنجم به شیر مخزن متصل نمود و از خروجی مرحله ششم هم به شیر روسینکی وصل شود.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید

1) First, we cut municipal water networks and three-way steel pipe city water supply system (½ inch) connect.
2) blue gas valve outlet (¼ inch) steel which is connect Tee. Desalination of water entering the system through the gas valve off will
3) to drill and tap the hole sink, kitchen sink can be installed on a steel base and can also be installed on the wall above the valve.
4) Cut the hose to the required size and color of the gas valve to the input of the first stage shell, connect.
5) Waste water-conducting system of two routes, one through regulating valve 300 cc and other waste from the blue plastic milk (milk wash the membrane). Waste device using the hose, we conduct both outputs into the sewer.
6) plastic cylinder valve to connect desalination tank (water stored in the reservoir)
7) Open the door of the chamber membrane and membrane into the chamber where our white. Be careful when placing the container in a way that the sealing membrane (black rubber) towards the door shell membrane is placed.
8) Since the beginning of the fifth stage of the water enters the tank through the hose passes through the valve output stage five and six (milk Rvsynky) is transmitted. The hose must be removed and in some way before the fifth stage of the cylinder valve connected to the output of the sixth stage of the sink is connected to the valve.

water tek water treatment, water treatment system, 3-phase, large aqua water purifier, water treatment, desalination, the kitchen sink, stainless steel Tee, city water supply system, washing Mmbrayn, milk plastic container, milk Rvsynky, blue gas valve, Mmbrayn, reducing the acidity (PH) of water, reduce water fluoride

Installation desalination plant home
Household water purifier, water purifier home in Karaj
Tags water treatment, desalination, desalination plant start-up, three-way steel, washing Mmbrayn, plastic tank valve, gas valve blue, the performance of domestic water purifier, water purifier sales of major household domestic water purifier, filter household water purifier, Mmbrayn, the performance of domestic water purifier, installed desalination plant

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *