مراحل دستگاه تصفیه آب خانگی کمپانی سوآب پیشرو

مراحل دستگاه تصفیه آب خانگی

مرحله اول (p.p ) دستگاه تصفیه آب خانگی : این فیلتر دارای منافذی به قطر 1 یا 5 میکرون است که توانایی حذف شن و ماسه ، گل ولای ، لجن و…میباشد. برای تشخیص زمان این فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی ، از یک محفظه شفاف استفاده می کنند که قابل روئیت تغییر رنگ آن است که به رنگ قهوه ای تیره درمی آید. این فیلترباید هر 3 ماه یکبارتعویض شود چون املاح درشت آب را می گیرد و زودترخراب می شود که اگرازموعد تعویض آن بگذرد باعث خرابی بقیه فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی و تصفیه آب میشود.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

مرحله دوم (کربن اکتیو ) (GAC) تصفیه آب خانگی : این فیلتربه شکل استوانه ای است کربن را داخل آب آزاد می کند و بوی نامطبوع آنرا می گیرد. و زمان تعویض آن هر 6 ماه یکبار است.

مرحله سوم (کربن بلاک) (CARBON BLOCK) دستگاه تصفیه آب خانگی : این فیلتر به شکل استوانه ای است که دور تا دورآنرا نوار توری شکل پوشانده است . دراین مرحله، کربن آزاد شده درمرحله دوم دستگاه تصفیه آب را می گیرد رنگ آب تغییر میکند. این فیلتر باعث حذف کلرومواد آلاینده های شیمیایی میشود.

مرحله چهارم (ممبران) تصفیه آب خانگی : دراین مرحله آب به مقطر تبدیل میشود.آب بوسیله پمپ و های پرشرو لوو پرشر با فشار زیاد بداخل محفظه ممبران می رود ، دراین مرحله دستگاه تصفیه آب تمام املاح آب گرفته می شود آب مقطردریک طرف، و آبی که دارای املاح میباشد درطرف دیگر قرارمیگیرد. آب خالص و تقطیر شده ازفیلترکوکونات عبور میکند. مدت زمان تعویض این فیلتر 12 تا 18 ماه می باشد.

مرحله پنجم (کوکونات کربن) دستگاه تصفیه آب خانگی : دراین فیلتر، تاثیرات ناشی ازماندگاری آب ازبین می رود و باعث بهبودی طعم آب می شود . زمان تعویض این فیلتر، بسته به میزان آب عبوری است یا همان میزان مصرف آب می باشد که هر 1سال یکبارمیباشد.
مرحله ششم (مینرال) تصفیه آب خانگی : آب مقطرطعم تلخی دارد که بعد ازعبورازکوکونات (مرحله پنجم) دستگاه تصفیه آب خانگی بوی آب گرفته می شود دراین مرحله تصفیه کامل شده و املاح مورد نیاز بدن مانند کلسیم ، سدیم ، منیزیم و… می دهد. تعویض این فیلترهم هر 1 سال یکبارمی باشد.

قطعه های پرشر دستگاه تصفیه آب خانگی : زمانیکه تانک پرازآب می شود و به آن سطح گنجایش می رسد ، های پرشر قطع می شود.

قطعه لووپرشر تصفیه آب خانگی : زمانیکه آب شهری به دستگاه وارد می شود اگر آب شهری قطع شود دستگاه خودبه خود خاموش میشود.

Household Water Purifier:

The domestic water purifier
The first stage (p.p) household water purifier: This filter has a pore diameter of 1 to 5 microns has the ability to remove sand, dirt, mud and more. This Fyltrbayd every 3 months Ykbartvyz water because salts are coarse and Zvdtrkhrab that Agrazmvd replacement filters pass ruining the domestic water purifier and water purification.

If the inhabitants of the town of Karaj in Alborz province and you can salt the main representative water treatment system Aqua your product obtained in Karaj.

The second stage (activated carbon) (GAC) Household water treatment: this Fyltrbh form of cylindrical carbon is released into the water and it is unpleasant smell. And it is time to replace it every 6 months.

The third stage (carbon black) (CARBON BLOCK) household water purifier: This filter is a cylindrical shape around the Dvranra bar is covered with netting. At this point, release carbon second stage water purifier takes the color of the water changes. This filter removes chemical pollutants is Klrvmvad.

The fourth phase (membrane) Household water treatment: In this phase distilled water into the pump and the Prshrv Myshvd.b by Lowe Prshr high pressure into the membrane chamber is, at this stage water purifier water is salt water Mqtrdryk all sides, and the other side is water that has minerals tree. Azfyltrkvkvnat pure water and distilled through. Time to replace the filter of 12 to 18 months.

The fifth stage (carbon Coconut) household water purifier: this filter, the water disappears Azmandgary effects and improves the taste of water. When replacing the filter, depending on the amount of water passing or the same amount of water that each one of Ykbarmybashd.
Sixth stage (mineral) water purification home: water Mqtrtm bitter after Azbvrazkvkvnat (fifth stage) household water purifier odor of water used in the purification step has been completed and minerals needed by the body such as calcium, sodium, magnesium, etc. a. This change is Ykbarmy Fyltrhm any one year.

Prshr piece of home water purifier: when the tank is Prazab capacity reaches that level, the Prshr be cut.

Lvvprshr piece Household water treatment: when the municipal water municipal water cut to the device if the device turns off automatically.

The first phase pp: 1 or 5 micron filter pore diameter has the ability to remove sand, mud provinces, sludge, etc.. It is time to recognize, in a transparent container that is visible discoloration becomes dark brown. This Fyltrbayd Ykbartvyz every 3 months because salt water is large and is Zvdtrkhrab Agrazmvd replacement pass is ruining the filter devices.
The second phase activated carbon (GAC): The Fyltrbh form of cylindrical carbon is released into the water and it is unpleasant smell. And to replace it every 6 months.
The third stage carbon block (CARBON BLOCK): This filter is in the form of cylindrical mesh covering around the Dvranra bar. At this point, release carbon second stage takes the color of the water changes. This filter removes the chemical contaminants Klrvmvad.
Membrane fourth stage: At this point in distilled water by pumping drugs into Myshvd.b Prshrv Loewe Prshrba Fsharzyad membrane goes into the chamber, the water is salt water Mqtrdryk this point all sides, and a mineral water is Dygrqrarmygyrd Drtrf. Water and Tqtyrshdh Bvrmyknd Azfyltrkvkvnat. Time replace the filter of 12 to 18 months.
Carbon Kvkvnat fifth stage: this filter, the water disappears Azmandgary effects and improve the taste of water. The replacement of the filter, depending on water flow or the amount of water that each one of Ykbarmybashd.mrhlh fifth mineral water Mqtrtm bitter after Azbvrazkvkvnat (fifth level) smell of the water treatment plant will be completed in stages and minerals the body such as calcium, sodium, magnesium and offers. Replace this Fyltrhm any one year is Ykbarmy.
By Prshr: When the tank is Prazab capacity reaches that level, and is Prshrqt.
Lvvprshr when the municipal water system into a municipal water cut off if the device is switched off automatically. Life salted water, household water treatment system is the climate Branch, Karaj water treatment, waste land treatment, biological wastewater treatment, sewage treatment, waste water treatment, household and industrial wastewater treatment, water treatment plants for hotels, aerobic wastewater treatment, Household sewage treatment, sewage treatment, water celebration Karaj Karaj home water treatment system, sewage treatment systems, domestic water pumps Karaj Karaj water.

water refinery
Household water purifier, water purifier home in Karaj
Labels household water purifiers, water purifiers Karaj, Aqua Life water purifier, household water purifier, portable water purifier, water purifier prices, water purifier single water, water purifier safe water, water purifier water Peru, devices Vrtvn water treatment, water purifier West Point, water purifier prices of transgenic water purifier, water purifier accessories

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *