ویژگیهای دستگاه تصفیه آب RO خانگی

ویژگیهای دستگاه تصفیه آب خانگی

ویژگیهای دستگاه تصفیه آب RO خانگی:

استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی باعث رفع کامل سنگ کلیه و حذف زنگ زدگی لوله ها از آب آشامیدنی و همینطور باعث کاهش سختی و سنگینی آب به میزان 95 تا 99 درصد می شود.

استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی باعث حذف کامل کوچکترین میکروبها ( انگل ، ویروس ، قارچ ) و مواد شیمیایی مانند نیترات و سم آرسنیک با دقت 0/0001 میکرون می شود.

و همچنین تولید 200 لیتر آب تصفیه شده طبق استاندارد NSF در شبانه روز مختص آشامیدن در آشپزخانه ( در صورت تمایل مصرف کننده ظرفیت تولید قابل افزایش طبق سفارش میباشد.)

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

1) Complete removal of kidney stones
2) Remove rust from the water pipes
3) reduce water hardness and weight by 95 to 99 percent
4) complete removal of the smallest microbes (parasites, viruses, fungi) and chemicals such as arsenic, nitrate and 0.0001 micron precision
5) to produce 200 liters of water per day, according to NSF standards for drinking in the kitchen (in the case of consumer sentiment increased production capacity of the order.)

Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Elijah, water purification soft water, purified water, desalination home, prevention of renal diseases, eliminate germs, omitting the smallest microbes, complete removal of kidney stones, a mineral filter, carbon filter characteristics of domestic RO water Purifier, reducing the risk of cancer

Reverse osmosis desalination plant
Water purification by RO (RO)
The main components of reverse osmosis (desalination)
The main components of reverse osmosis desalination systems industries
Household RO water purifier features:

Household water treatment devices using the complete removal of the smallest microbes (parasites, viruses, fungi) and chemicals such as nitrates and arsenic with micron accuracy is 0.0001.

And also produces 200 liters of water per day, according to NSF standards for drinking in the kitchen (in the case of consumer sentiment increased production capacity is in accordance with the order.)

If the inhabitants of the town of Karaj in Alborz province and you can salt the main representative water treatment system Aqua your product obtained in Karaj.

  • نقشه نصب تصفیه آب خانگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *