عوامل موثر بر کار آیی پرتو فرابنفش

تصفيه آب 5 مرحله ای Ro

آنچه در مورد کاربرد این پرتو مهم است فاکتورهایی است که می توانند عبور این پرتو را از محیط آبی تحت تاثیر قرار دهند. ۴ فاکتور عمده عبارتند از:

١ . کدورت آب .
٢ . غلظت ترکیبات آلی موجود در آب .
٣ . میزان آهن موجود در آب .
۴ . غلظت یونهای نیترات و نیتریت .
هریک از این فاکتورها به شدت از میزان عبور این پرتو می کاهند. از طرفی تمیز بودن لامپهای مولد پرتو نیز مهم می باشد. امروزه با نصب بازوهای متحرک روی دستگاه ضدعفونی با پرتو فرابنفش به خوبی با این مشکل مقابله می شود و لامپها یا پوشش کوارتز آنها به طور خودکار یا دستی بدون نیازبه پیاده کردن دستگاه پاک می شوند.

What is the use of radiation are important factors that could affect the passage of light from the aqueous medium. 4 main factors are:
1. Water turbidity.
2. The concentration of organic compounds in water.
3. The iron content in the water.
4. The concentration of nitrite and nitrate ions.
Each of these factors greatly reduce the amount of light passing through it. Also, clean-ray tubes is important.

Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier, Water Purifier Water Purifier royal household in Karaj, Dno Water Purifier, Water Purifier state, cationic softener, canal water softener, water softener K., edible silica, silica temper silica secondary use of magnetic water softener, water chlorination, chlorination of drinking water