نیترات آب چیست؟

نیترات و مضرات آن در آب آشامیدنی

نیترات(No-3)یکی از آنیون ها ی معدنی است که در نتیجه اکسید اسیون نیتروژن عنصری حا صل می شود.

این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است ونقش مهمی رادر چرخه نیتروژن دارد. ادامه خواندن “نیترات آب چیست؟”