فرآیند جداسازی آب و چربی‌ها

روش شناورسازی برای جداسازی آب و چربی‌:

شناورسازی: شناورسازی از جمله مهمترین عملیاتی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع بکار می‌رود. مواد قابل شناوری (بطور عمده روغن‌های امولسیونی و مواد آلی) معمولاً در طراحی تجهیزات تصفیه‌ی مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته‌نشینی از اهمیت بیشتری برخوردارند.مزیت اصلی شناورسازی بر ته‌نشینی این است که با این روش، ذراتی که

بسیار کوچک و یا سبک هستند را می‌توان در زمان کوتاه‌تری حذف کرد. ادامه خواندن “فرآیند جداسازی آب و چربی‌ها”