کاربرد ممبران در اولترافیلتراسیون

ممبران اولترافیلتراسیون ، به طور قابل ملاحظه ای متخلخل تراز دو نوع دیگر است . محدوده اندازه حفره این ممبرانها بین 0/005 تا 0/1 میکرون می باشد . وجود تخلخلهای با اندازه بزرگتر در این ممبرانها، فلاکس بیشتر جریان و در عین حال فشار ورودی کمتری را سبب می گردد (2/0 تا 1/4Mpa) ناشی از اندازه بزرگترحفره های ممبران ، این تکنیک قادر به حذف یونها نبوده و اغلب گونه های قابل حل مانند نمکهای معدنی از درون ممبران عبور خواهند نمود .

ادامه خواندن “کاربرد ممبران در اولترافیلتراسیون”