مزایای دستگاه اسمز معکوس ( آب شیرین کن)

سیستم پیوسته و مداوم

قابلیت دریافت آب با TDS بالا

میزان بازدهی بالا در کل سیستم ها

مصرف پائین انرژی

حذف باکتری ها و ویروس ها

حذف نیترات آب و کدورت و جامدات محلول

هزینه های جاری پائین در مقایسه با سایر سیستم های تصفیه ادامه خواندن “مزایای دستگاه اسمز معکوس ( آب شیرین کن)”