نکاتی که در نصب و راه اندازی و بهره برداری هیپوکلریناتورها

1- محل انتخاب شده بر روی لوله آبرسان جهت تزریق کلر باید به گونه ای باشد که از آلودگی آبتصفیه شده جلوگیری نماید و قبل از مخزن هوایی ذخیره آب باشد تا زمان مانده لازم برای تماس آب و کلر ، که مهمترین عامل موثر در گندزدایی آب به کمک کلر است ، فراهم شود .

2- خطوط تغذیه تا خط آبرسان باید تا حد امکان کوتاه ، از جنس مقاوم و با دوام باشد ، به سادگی قابل تمیز کردن و بازدید و در دسترس باشد ، در زمستان یخ نزند رسوب انتقال گاز کلر به رنگ زرد باشد در صورتی که درمحل اتصالات و اطراف سوپاپها و انژکتور دستگاه روسباتی مشاهده گردید ، بایستی اجزای انها باز شود و با محلول رقیق اسید کلریدریک و یا سرکه شستشو شود .

3- پمپ تزریق کلر نباید بیش از 2 متر مکش و 10 متر تزریق نماید .

4- پمپ تزریق باید در محل نصب کاملاً تراز و محکم باشد . ادامه خواندن “نکاتی که در نصب و راه اندازی و بهره برداری هیپوکلریناتورها”