فرایندهای تبدیل زیست توده پایدار دستگاه تصفیه آب

فرایندهای تبدیل زیست توده پایدار به سوخت های زیستی براساس Biorefineries هستند.

چند راه مختلف از طریق زیست توده لیگنو سلولزی و فرایندهای کنش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در تصفیه خانه های زیستی کاربردهایی بسیاری دارد کنش با استفاده از آمونیاک آبی و آب گرم  جز به جز ترکیبی با استفاده از کلراید روی و قند بطور همزمان و تخمیر SSF و مکان های ،کم رطوبت،بی آب، که با کمک فتوکاتالیستی و با کمک آمونیاک به بهبود استفاده از زیست توده لیگنو سلولزی بررسی شده است

این فرایند دو مرحله دارد که با استفاده از آمونیاک آبی و آب گرم با خلوص نسبتا بالا درمان آمونیاک و حذف لیگنین از زیست توده می باشد ادامه خواندن “فرایندهای تبدیل زیست توده پایدار دستگاه تصفیه آب”