کاربرد فیلتر مینرال در تصفیه آب آشامیدنی

فیلتر مینرال در تصفیه آب به شکل کپسولی، پر شده از دانه های مواد معدنی بوده معمولا دارای پوسته به رنگ زرد و شفاف بی رنگ و برخی رنگ های دیگر است ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی فیلتر منیرال درج می شود

فیلتر منیرال در دستگاه تصفیه آب خانگی معمولا هر یک سال یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود.
کاربردهای فیلتر منیرال در تصفیه آب:

فیلترهای مینرال ( معدنی، قلیایی،کلسیمی ) که در دستگاه های تصفیه آب چند مرحله ای استفاده می شود بیشتر به خاطر خنثی کردن آب های اسیدی خروجی از دستگاه تصفیه بکار میروند که در آنها بدلیل حذف مواد معدنی از آب تعادل p h برهم خورده است. ادامه خواندن “کاربرد فیلتر مینرال در تصفیه آب آشامیدنی”