محدودیت منابع آبی کشور

محدودیت منابع آب اگرچه همه منابع آب طبیعی با گذر از چرخه طبیعی هیدرو لوژیک تجدیدپذیر هستند.اما مدت زمان این چرخه از چند روز تا یک هزاره زمان نیاز دارد.برخی از قدیمی ترین حوضه های آبریز جهان مانند حوضه آبریز نوبیان در شمال آفریقا از جمله منابع آب فسیلی محسوب می شود. آبهای فسیلی بر اثر تراوش آب به لایه های زیرین نزدیک به سطح زمین است که با پایان عصر یخ ، شروع به جریان در سطح زمین کرده اند. ادامه خواندن “محدودیت منابع آبی کشور”