مراحل مختلف تاثیر کلر بر فاضلاب

تصفيه آب زيرسينک RO

در مرحله ی اول کلر ی که اضافه می کنیم کلر صرف تولید کلرور میشود و از حوزه ی عمل بیرون می آید و در نتیجه اگر ما کلر را اندازه بگیریم صفر است

در مرحله ی دوم کلر صرف تولید کلرآمین ها می گرددو اگر کلر را اندازه بگیرم شاهد افزایش مقدار کلر آب می شویم .

در مرحله سوم کلر اندازه گیریی شده کاهش مییابد به دلیل اینکه کلر بر کلر آمین ها اثر کرده و آنها را اکسید می کند تا به نقطه ی می رسد که به آن نقطه ی شکستBreak point می گویند 

در مرحله چهارم که در واقع بعداز نقطه ی شکست یا Break point می باشد کلر آزاد و ترکیبات کلردار آلی تولید می شود که صرف گندزدایی می شود .

نکته :اثر میکروب کشی کلر در PHپایین بهتر است به طوری که کارایی کلر در PH=7 حدود 85 درصد ، PH =8  حدود 30درصد ودر PH=9  تنها حدود 5 درصد است .

نکته:  اسید هیپو کلروس موثرترین عامل گندزدایی است.

نکته : نقطه ی شکست بستگی به مقدار ماده اکسید پذیر و آمونیاک می باشد .

در فاضلاب باید مدت زمان تماس کلر با فاضلاب 15تا 30دقیقه انتخاب می گردد.

در محاسبات تقریبی می توان مقدار کلر لازم برای گندزدایی فاضلاب خانگی را نزدیک به 2تا5 گرم برای هر نفر در شبانه روز پیش بینی  نمود.

کاربرد کلر بجز گندزدایی موجب کاهش بوی فاضلاب سبب کاهش مواد روغنی و درجه ی کدری فاضلاب می شود . همچنین بوی کلر حشرات را از فاضلاب دور می کند .

در موقع را هبری تصفیه خانه کلرزنی باید به اندازه ی با شد که هنوز دست کم 0.3تا0.5 میلی گرم در لیتر کلر آزاد باقی مانده باشد.

ضمنا برای کلر زدایی پساب از ترکیبات گوگردی نظیر گاز SO2 و یا تیو سولفات سدیمNa2S2O3  استفاده می شود.

The first step that we add chlorine to produce chlorine and chloride comes out of the scope of practice

 As a result, if we measure the chlorine is zero

In the second phase to produce chlorine, chloramines are pushed if I see an increasing amount of chlorine to chlorine wash.

In the third stage of chlorine measurement decreases because the effect of chlorine, chlorine amines

And oxidize them to the point that the breakdown point Break point say.

In the fourth stage, which is located after the breakdown point or Break point chlorinated organic compounds generated free chlorine disinfection is spent.

Note: The germicidal effect of chlorine so that performance is better in low PH PH = 7, 85% of chlorine, PH = 8 to 30 percent in PH = 9, only about 5%.

Note: Klrvs hypochlorite acid is the most effective disinfection agent.

Note: The point of failure depends on the amount of oxide and ammonia is possible.

The chlorinated sewage effluents should call duration of 15 to 30 minutes are selected.

Approximate calculations can be chlorine for disinfection of household waste by nearly 2 to 5 grams per person per day predicted.

The use of chlorine disinfection to reduce odor but reduces material waste oil and waste the degree of opacity. The chlorine smell of sewage insects away.

Direction during chlorination plant should not be underestimated by as much as 0.3 to 0.5 milligrams per liter free chlorine residual is.

In addition to decolorize waste of sulfur-containing compounds such as sodium thiosulfate Na2S2O3 of SO2 or used.

Water Purifier PURE WATER, Water Purifier puricom, sure life Water Purifier Water Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment system soft water, domestic water purifier soft water, water purification price soft water, water purification price soft water, water purification unit price of soft water, soft water, water purification equipment dealers