آشغالگیر در تصفیه آب

آشغالگیر در تصفیه آب

تصفیه خانه دارای واحدهای مختلفی جهت جداسازی جامدات معلق از آب است انتخاب یک واحد خاص یا ترکیبی از فرایندهای مختلف برای آشغالگیر انجام می شود و در مجموع تصفیه ی ساده فیزیکی انجام می پذیرد.برای جامدات معلق،ویژگی های جامدات غلظت آن ها و درجه ای تصفیه آب مورد نیاز بستگی دارد به عنوان مثال :جامدات خیلی بزرگ و سنگین حذف جامدات می توانند با شبکه آشغالگیرهای میله ای یا توریهای زیر جداسازی می شود در جامدات ریزتر و کلوئیدی با ته نشینی به کمک مواد شیمیایی حذف می شود.

اهداف آشغالگیر به شرح زیر عبارتند از:

صاف کردن حذف و جداسازی مواد بزرگ حمل شده با آب خام که می توانند راندمان فرایندهای بعدی را تحت تاثیر قرار می دهد در صورت صاف نکردن آن باعث انسداد و صدماتی در برخی تجهیزات می شود آشغالگیرها براساس فضای بازبین میله ها تقسیم بندی می شود:

آشغالگیرریز کمتر از10 میلی متر

آشغالگیر متوسط میلی متر 40-10

آشغالگیر بزرگ40میلی متر بیشتر می باشد.

The plant has several units to separate suspended solids from the water a specific unit or a combination

Of the different processes for waste gas can be done and done a total of simple physical treatment

Motored d. For suspended solids, solid features and the degree of concentration of water treatment required depends on the

Example: solids too large and heavy to remove solids can Shghalg the release rod or mesh network

Following the separation to be smaller and colloidal solids settling with the aid of chemicals will be removed.

Goals consuming occupation as follows:

Removing large smooth transportation of raw water which can further process efficiency under

Affects not clear if it causes obstruction and damage to some equipment to recycle Instant

According to the reviewer space bar divided:

Rubbish G of the fine is less than 10 mm

Rubbish G of the average 40-10 mm

Occupation of large consuming more is 40 mm

Water purifier kflow, water purifier PURE WATER, water purification domestic water purifier sure life, Phoenix Household water treatment, household water treatment Karaj, Korean household water treatment, household water treatment crystal, Kvlmart household water treatment, household water treatment brashnikowii, small household water treatment, household water purifier priced, small household water purifier, household water purifier sales in Shiraz, parts for household water treatment, household water treatment Ako price of barley.