فیلترهای دستگاه تصفیه آب

انواع فیلتر تصفیه آب Ro

فیلتر 1 : پلی پروپیلنی با روزنه های 5 میکرونی (جهت حذف گل ولای، رسوب و زنگ آهن لوله ها و …)

فیلتر 2 : کربن فعال (جهت حذف املاح آلی مانند کلر و مشتقات آن، مواد شوینده، سموم کشاورزی و …)

فیلتر 3 : کربن فعال با روزنه های 1میکرونی (جهت حذف باقی مانده املاح آلی و قسمتی از باکتریها و سلولها)

فیلتر 4 : فیلتر اصلی دستگاه یا ممبران اسمز معکوس با دقت فیلتراسیون 0.1 نانومتر

(قطر باکتریها 300 تا 1000 نانومتر / ویروسها 20 تا 300 نانومتر / یونها و فلزات سنگین 0.2 تا 8 نانومتر)

فیلتر 5 : کربن گیاهی از درخت نارگیل، حذف طعم و بو

 

فیلتر 6 : مینرال، افزودن حداقل املاح معدنی همچون کلسیم و منیزیم

Filter 1: 5 micron pore polypropylene (admiration for removing mud, sediment and rust pipes, etc.)

Filter 2: activated charcoal (to remove salts and organic compounds such as chlorine, detergents, pesticides, agriculture, etc.)

Filter 3: Activated carbon with 1 micron openings (to remove residual salts and organic part of bacteria and cells)

Filter 4: The main filter device or reverse osmosis membrane filtration precision of 0.1 nm

(300 to 1000 nm in diameter bacteria / viruses from 20 to 300 nm / heavy metal ions and 0.2 to 8 nm)

Filter 5: Carbon plant coconut trees, remove taste and odor

Filter 6: mineral, minerals such as calcium and magnesium, adding at least

Water aqua life, water purification sure, Water Soft Water, Life, salted water, reverse osmosis, adding calcium and magnesium salts of organic removal, taste and odor removal, membrane filters, mineral filter, polypropylene filter, activated carbon filter, filtration, membrane filtration machine, vegetable carbon from coconut tree