نقش نیترات در دستگاه تصفیه آب

نقش نیترات در دستگاه تصفیه آب خانگی

مجموع پدیده‌هایی که طی آنها مواد آلی اولیه به نیترات‌های حل پذیر و مستقیما قابل جذب برای گیاه تبدیل می‌شوند، تولید نیترات است. نقش تفکیک مولکول آلبومینوئید مربوط به میکروب‌های هوازی و ناهوازی‌ ای است که در خاک ، زندگی و در اولین مرحله این مولکول را به سوی تبدیل به نمک های آمونیاکی هدایت می‌کنند. سپس تحت تاثیر باکتری‌های ویژه ، این نمکها ابتدا به نیتریت و بعد به نیترات تبدیل می‌شوند. بنابراین ، نیتروژن به شکل نیترات بوسیله گیاهان جذب می‌شود. گیاهان نیز مانند فرایند تولید نیترات به شرایطی مانند دما ، رطوبت و اکسایش نیاز دارند، اما حضور آهک نیز بسیار مهم است. به این دلیل است که توانایی تولید نیترات در سازنده‌های رخنه‌دار و سنگ آهک زیاد است، در حالی‌که در زمینهای سیلیسی و از لحاظ آهک ، فقیر این توانایی اندک است. بطور خلاصه ، تولید نیترات عبارت است از نقطه پایان تبدیل محیط آبی به محیط معدنی شده ای که در آن ، میکروبهایی که احتمالا از ابتدا در ماده آلی گفته شده وجود داشته اند، دیگر چندان زنده نمانند. به‌علاوه ، این میکروبها با گونه‌های دیگری که با محیط کاملا سازش یافته‌اند، رقابت حیاتی پیدا می‌کنند و در این مبارزه بیشتر گونه‌های بیماری‌زا از بین می‌روند. صاف شدن طبیعی

از طریق صاف شدن طبیعی ، میکروبهایی که بوسیله مواد آلی حمل می‌شوند، بدلیلی مکانیکی که نتیجه در هم بر هم بودن دانه‌های تشکیل دهنده سازند تراواست، متوقف می‌شوند. مبنای این فرایند تصفیه ، پدیده جذب سطحی است. منظور از پدیده جذب سطحی ، خاصیت بعضی اجسام جامد است که می‌توانند اجسام محلول ، معلق یا کلوئیدی را در سطح خود نگهدارند. پدیده جذب سطحی ، پدیده ای کاملا فیزیکی دارای ماهیت الکتروستاتیک است. از طرفی ، چون در خاکهای ماسه‌ای ، این دیواره جذب کننده از سطح گسترده دانه‌های ماسه تشکیل می‌شود، فوق العاده وسیع است. بنابراین ، تصفیه در مسافت که متغیری تابع قطر و نظم دانه‌ها و نیز نحوه آرایش درونی لایه است، انجام می‌شود.

Total phenomena in which basic organic nitrates that plants become soluble and straight, producing nitrates. Aerobic and anaerobic microbes breakdown the molecules Albumin is related to the earth, life and the first step towards turning these molecules lead to ammonia salts. Then under the influence of special bacteria, these salts to nitrite and then to nitrate turn first. Therefore, the nitrate nitrogen is absorbed by plants. Nitrate production plants as well as process conditions such as temperature, moisture and oxidation need, but the presence of limestone is also very important. The reason is that the ability to produce nitric Rkhnhdar makers and limestone is high, while in areas of silica and limestone, poor little ability. In short, production of nitrate, the end point into the aquatic environment of the mineralized environment in which microbes might be said to have existed from the beginning in organic matter, live longer stay. In addition, the microbial species that have adapted to the environment, competition, and the fight more crucial pathogenic species disappear. Smooth natural

The smooth natural microbes carried by organic matter, due to the mechanical, resulting in the formation of the constituent particles of Travast, stop. The basis of this purification process, the adsorption phenomena. The adsorption phenomena, properties of certain solid objects that can be dissolved solids, colloidal suspension or in the hold. Adsorption phenomena, electrostatic phenomenon is purely physical in nature. However, because of the sandy soil, the walls absorbing sand grains made up of large, extra large. Therefore, treatment is variable in length and diameter of the seed order and the arrangement of the inner layer is done.

Water Treatment pure water, water purification sure, but Easy two-step water treatment, water purification Pure water household water treatment, water treatment, water treatment with coal, water treatment by nanoparticles, Kvajvy household water purifiers, water purifiers in Rasht , water treatment plants, water treatment dolphins, boiler water treatment, water purification Robben, village water purification, water purification desktop, desktop water purification coway, Royal water treatment, water purifier

  • عکس دستگاه صاف کن در آزمایش خالص سازی نیترات ها