سیستم تصفیه آب صنعتی

سیستم تصفیه آب صنعتی

اسمز معکوس Hyper Filtration فرایندی است فیزیکی که قادر می باشد 99 درصد جامدات محلول موجود در آب (TDS) و کلوئیدی مواد آلی محلول و غیر محلول ، اندوتوکسین ها ،ویروس ها ، باکتری ها و آلاینده های میکروبیولوژی را به کمک غشاء نیمه تراوا حذف نماید . در سیستم اسمز معکوس(تصفیه آب صنعتی)،  جریان ورودی یا خوراک (Feed ) به دو جریان آب تصفیه شده(Permeate ) و پساب غلیظ (Reject ) یا (Brine ) تبدیل می شود.

تصفیه آب صنعتی می تواند به منظور کاهش املاح و نمک های موجود در آب و سختی زدایی آب جهت فرایند های بویلرها و سیستم های حرارتی برودتی همانند کولینگ ها به صورت اصلی ترین فرایند تصفیه آب صنعتی در اولویت قرار گیرد بطوری که در روش های تصفیه صنعتی آب امکان کنترل مکانیزم هایی همچون PH آب و میزان اکسیژن محلول در آب با سیستم های تزریق مواد ضد رسوب و خوردگی در فرایند کنترل و مراقبت نمود

در تصفیه آب صنعتی شاهد حذف نمک های محلول از آب به صورت کاملا فیزیکی خواهیم بود ، تئوری انحلال و انتشار آب در تصفیه آب صنعتی در انواع سیستم های آب از نوع سطحی ، رودخانه ، چاه ، دریایی کاملا صدق می نماید فیلتر های تصفیه آب صنعتی به نام ممبران های صنعتی نقش بسزایی در کنترل نمک های محلول در آب را خواهند داشت این ممبران ها با Flux Permeate مدل های مختلف قایل ارائه و طراحی می باشند. فرآیند تصفیه آب صنعتی به روش های فیزیکی منجر به نمک زدایی آب های شور و کاهش عوامل میکروبی می گردد.

Hyper Filtration Reverse Osmosis process is physically capable of existing water and 99% dissolved solids (TDS) and soluble and insoluble colloidal organic matter, endotoxins, viruses, bacteria and microbiological contaminants to help remove the semipermeable membrane. In reverse osmosis systems (for water), the input or feed (Feed) into the water (Permeate) and heavy water (Reject) or (Brine) becomes.
Industrial water treatment can reduce the minerals and salts in the water
And difficult to de-water boilers for process heating and cooling systems like industrial cooling water treatment process as the main priority The removal of water soluble salts in the water treatment industry will be quite physical Theory of dissolution and diffusion of water in the water treatment industry in a variety of surface water systems, rivers, wells, offshore is quite true Industrial filters for water in the membrane play a role in the control of water-soluble salts will The membrane is attached to the Flux Permeate different models and designs are provided. Industrial water treatment process leads to physical methods of desalination of brackish water and biological factors can be reduced.

Water aquajoy, water treatment aquasana, water purification sure, reverse osmosis, endotoxin, bacteria and microbiological contaminants, industrial water treatment, desalination hard, semipermeable membrane, industrial water treatment processes, process boilers, industrial membrane, wastewater thick, reduced minerals and salts in the water, reducing microbial agents