فرایند رسوب زدایی و حذف رسوبات پیشین

دستگاه سختی گير صنعتی

درفن آوری سختی گیری مغناطیسی  همراه با فرایند سختی گیری فرایند رسوبزدایی نیز رخ می‌دهد به این ترتیب که به مرور زمان رسوب‌های قبلی موجود درسیستم نیز در آب حل شده و از دیواره‌ها جدا می شوند که با فرایند تخلیه آبیا فیلتر در ابعاد میکرونی از سیستم خارج می‌شود و این در حالیست که تقریبا هیچ یک از روشهای معمول توانایی چنین فرایندی را ندارند و تنها راه حل موجود استفاده از اسید شویی است که این روش علاوه بر خسارت فراوان ناشی از خوردگی ، هزینه تعطیلی و راه اندازی مجدد را نیز به تاسیسات تحمیل میکند درصورتیکه استفاده از سختی گیری مغناطیسی نیاز به اسید شویی رابرطرف کرده و سیستم را ازراه اندازی مجدد بی نیاز می‌کند .

Drfn softening magnetic technology coupled with the difficulty of the cleaning cycle also occurs
Thus the time previous deposits early water system and the walls are separated
That Woodcock Fyltrdrabad micron process drain out of the system, and while almost none of the methods are not capable of such a process, and the only solution is the use of pickling
In addition to the extensive damage caused by the corrosion, shutdown and restart costs imposed Moreover facility if the need for pickling Rabrtrf softening magnet to the remote system without the need to reboot.Gyr, hard sand filter, oil-consuming hard water, water softener Gyr, softener magnetic water softener, softening resin, magnetic water softener, magnetic water softener, softeners, softener resin, magnetic water softener, softener and deposition of anti-softening polyphosphate, softener package