مزیتهای سیستم اسمز معکوس

تكنولوژی اسمز معكوس
·         اقتصادی بودن سیستم نسبت به روش های دیگر
·          مصرف انرژی کم نسبت به روش های تقطیری
·          امکان کار مداوم بدون نیاز به توقف های ادواری
·          سهولت کار با دستگاه و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
·          عدم عبور باکتری و ویروس ها و مواد تب زا از ممبران

·          عدم نیاز به اوپراتور تمام وقت و اتومات بودن سیستم
·          ارائه خلوص آب در هر لحظه
·          قابلیت تنظیم میزان آب تصفیه شده بر حسب نیاز
·          عدم نیاز به فضای زیاد
·          حذف کلیه املاح موجود در آب
·          قابلیت تصفیه آب دریا و آب های شور و آب چاه
·          قابل شرب بودن آب تصفیه شده
·         کیفیت آب تصفیه شده توسط این دستگاههای بالاتر از آبهای معدنی می باشد.
· Economical compared to other systems
· Low power consumption compared to Distillation
· Ability to work continuously without having to stop the periodic
· Easy to operate and reduce maintenance costs
· Inability to cross the membrane of bacteria and viruses and  pyrogenic substances
· No need for a full-time operator and the system automatically
· Providing pure water per minute
· Adjust the amount of water needed
· Do not need much space
· Remove mineral water
· Ability to sea water and brackish water and well water
· Drinking of water
· Water quality mineral water is purified by the above agencies.
ALKosAR water treatment, water purification, west point, soft water water purification system water purification soft water, water purification machine soft water, the price of water treatment water tek, price of treating water tek, the price of water purification soft water, water purification equipment dealers water tek, nitrate, nitrite, water, water Tehran nitrate, nitrate salt water, mineral water, nitrate, nitrate is water