کاربرد ممبران در اولترافیلتراسیون

ممبران اولترافیلتراسیون

ممبران اولترافیلتراسیون ، به طور قابل ملاحظه ای متخلخل تراز دو نوع دیگر است . محدوده اندازه حفره این ممبرانها بین 0/005 تا 0/1 میکرون می باشد . وجود تخلخلهای با اندازه بزرگتر در این ممبرانها، فلاکس بیشتر جریان و در عین حال فشار ورودی کمتری را سبب می گردد (2/0 تا 1/4Mpa) ناشی از اندازه بزرگترحفره های ممبران ، این تکنیک قادر به حذف یونها نبوده و اغلب گونه های قابل حل مانند نمکهای معدنی از درون ممبران عبور خواهند نمود .

در این روش ، کلوئیدها ، جامدهای معلق ، میکروارگانیسم ها ، مولکولهای آلی با وزن مولکولی بالا و پروتئینها از درون ممبران عبور نخواهند کرد و در درون جریان برگشتی باقی خواهند ماند . یکی از کاربردهای مهم این ممبرانها حذف کلوئیدها و سایر ذرات موجود در محلول ورودی به منظور جلوگیری از انسداد ممبران اسمز معکوس می باشد که در ادامه مسیر نصب شده است .

Ultrafiltration membrane, the other two are aligned substantially porous. The membranes between 0.005 to 0.1 micron pore size range is. Existence
The membranes Porosity larger, more flux flow and at the same time causing less inlet pressure (2.0 to 1 / 4Mpa) due to the size of the membrane Bzrgtrhfrh, this technique is not able to remove most of the species of ions Solutions such as inorganic salts will pass through the membrane.

In this way, colloids, suspended solids, microorganisms, organic molecules and proteins with high molecular weight pass through the membrane will remain in the backflow. One of the important applications of these membranes remove colloids and other particles in the input solution in order to prevent obstruction of the reverse osmosis membrane is installed in the following way.

Back osmosis systems, water treatment system for industrial and semi-industrial, domestic and industrial water treatment system filters, membrane price Mmbran, price csm, prices of single-film membrane, membrane ethnic, tribal assembly membrane, membrane Who contrast, among whom membrane, membrane when Satھ , one Lavہ membrane, membrane one name, when the membrane, the membrane when the support, when the membrane