تری هالومتان ها،محصول خطرناک کلرزنی

پمپ کلر زنی دوزینگ پمپ

تری هالومتان ها ( THM ) معمولترین محصول فرعی حاصل از کلرزنی به آبهای آشامیدنی هستند وغلظت آنها از دیگر مواد آلاینده بیشتر است. هنگامی که کلربه عنوان گندزدایی کننده درتصفیه آب بکار می رود، ‌دراثرترکیب کلربا مواد آلی موجود در آب تولید تری هالومتان ها یا هالوفرم ها را سبب می شوند. تری هالومتان های اصلی عبارتند از کلروفرم ، برمودی کلرومتان ، دی برموکلرومتان و برموفرم. شواهدی دردست است که این ترکیبات خاصیت سرطان زایی دارند.درسال 1992 مجله امریکایی بهداشت همگانی گزارشی منتشر کرد که یک افزایش بین 15 تا 35 درصدی درانواع بخصوصی ازسرطان برای افرادی که آب کلرزده مصرف می کنند نشان میداد.این گزارش همچنین بیان می کرد که مقدار زیادی از این اثرات ناشی ازدوش گرفتن درآب کلرزده بود. انستیتو ملی سرطان خطرات سرطان را برای مردمی که آب کلرزده مصرف می کنند 93 درصد بالاترازکسانی می داند که آب کلرزده مصرف نمی کنند. اثرات نوشیدن آب کلرزده شده بمدت چند دهه مورد بحث بوده اند. بهرحال بیشتر متخصصان حالا توافق دارند که بعضی ریسکهای قابل ملاحظه مرتبط با مصرف کلرو محصولات فرعی کلرزده شده وجود دارند.کریپتوس پوریدیوم، با کلرزنی از بین نمی رود کریپتوس پوریدیوم تک یاخته انگلی است که درآب رودخانه ها و دریاچه ها به وفور یافت می شود خصوصا دراماکنی که آب با مدفوع و فضولات حیوانات و پرندگان درتماس باشد وارد آب می شود. این انگل باعث ایجاد عفونت درروده انسان شده و بیماری به نام کریپتوس پوریدیوسیس را باعث می شود. این انگل نسبت به روشهای سنتی ضدعفونی آب مانند کلرزنی مقاوم بوده و از بین نخواهد رفت. بهترین راه حذف این انگل، جوشاندن آب است. البته روشهایی نظیراسمزمعکوس نیز می تواند درحذف این انگل از آب موثرباشد. استفاده از اشعه ماوراء بنفش وروش اولترافیلتراسیون UF نیز توصیه می شود.

Trihalomethanes (THM) are the most common by-product of the chlorination of drinking water concentration

They have more of other pollutants. When chlorine is used as a disinfection of water purification,

Due to the combination of chlorine with organic matter in water more or Le form of Lumet cause. More

The main halo-methane are chloroform, dichloromethane Brmvdy current Bromine dichloromethane and bromoform. Evidence

These compounds are carcinogenic properties. In 1992, the American Journal of Public Health report

Stated that an increase between 15 to 35 percent of certain types of cancer for people with chlorinated water

They showed consumption. The report also states that a lot of the effects of the shower

The water was chlorinated. National Cancer Institute cancer risks for people who consume chlorinated water

93% higher than those who do not use chlorinated water. The effects of chlorinated drinking water for a few

Have been discussed for decades. However, most experts now agree that some significant risks associated

The use of chlorinated byproducts are chloro. Cryptosporidium , with the chlorination does not go

 Cryptosporidium protozoan parasite that water is abundant rivers and lakes, especially

Drama up water animals and birds in contact with fecal matter enters the water. This parasite causes

Infection and disease in the human gut called Cryptosporidium causes These parasites to

Traditional methods such as chlorination disinfection water resistant and will not be lost. The best way to remove these parasites,

Boil the water. Of course, methods such as RO can also remove these parasites from the water to be effective. Use

UV method of ultrafiltration UF is also recommended.