شرکت بزرگترین تامین کننده صنایع آب و فاضلاب درکشور

فیلتر ممبران

1- بازدارنده از تشکیل رسوب (آنتی اسکالانت) در سیستم های اسمز معکوس(RO ) Hypotreat 450 برای آب های لب شور Hypotreat 460 برای آب های لب شور با سیلیس و مواد کلوییدی بالا Hypotreat 470 برای آب دریا

2-شستشو دهنده ممبران Hypoclean 50 با پایه اسیدی برای از بین بردن رسوبات معدنی شامل رسوبات کربناته، آهن و … Hypoclean 60 با پایه قلیایی برای از بین بردن فولینگ و بایوفولینگ

3-دیگ های بخار Hypotreat 250 ماده ای با پایه هیدرازین برای حذف اکسیژن محلول در فاز مایع Hypotreat 260 ترکیبی از فسفونیت ها و مواد پلیمری برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در دیگ های بخار فشار بالا و خشک Hypotreat 270 ماده ای با پایه آمین های آلی برای حذف اکسیژن محلول در فاز مایع. سمی نمی باشد و جایگزین مناسبی برای هیدرازین در صنایع می باشد.

4-برج های خنک کننده Hypotreat 150 ماده پلیمری بر پایه آکریلات به عنوان دیسپرس کننده ذرات کلوئیدی و مواد معلق در سیستم کولینگ Hypotreat 160 ترکیبی با پایه فسفونیت ها برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده، چیلرها و کلیه سیستم های خنک کننده سیکل باز

5-بایوساید Hypotreat 1000 برای جلوگیری از رشد و تکثیر باکتری هایی که ممکن است در برابر ترکیبات کلر مقاوم شده باشند مانند میکروارگانیزم SRB ، باکتری آهن و …

1. preventing scale formation (anti Askalant) in reverse osmosis systems (RO) Hypotreat 450 for brackish water Hypotreat 460 for water and colloidal silica brackish with high Hypotreat 470 for seawater

2. Wash the membrane Hypoclean 50 base mineral acid for removing deposits, including deposits of carbonate, iron and … Hypoclean 60 with alkaline base to eliminate fouling and fouling Bio

 3-boilers Hypotreat 250 base material with hydrazine to remove dissolved oxygen in the liquid phase mixture of Fsfvnyt Hypotreat 260 and polymeric materials to prevent corrosion in boilers deposits and high pressure and dry Hypotreat 270 amine-based material Organic to remove dissolved oxygen in the liquid phase. Is not toxic and is a good alternative to hydrazine industry.
4 cooling towers Hypotreat 150 of polymer-based acrylic dispersing particles of colloidal and suspended solids in the cooling system combined with basic Hypotreat 160 Fsfvnyt to prevent scale formation and corrosion in cooling towers, chillers and all systems open cycle cooling

5-Bayvsayd Hypotreat 1000 to stop the growth and reproduction of bacteria may be resistant to chlorine compounds such as microorganisms SRB, iron bacteria and …

Anti Askalant, reverse osmosis, membrane filter anti Askalant Buy, anti Askalant, anti Askalant Flvkn, anti Askalant What? , Askalant, anti Askalant compounds, manufactured anti Askalant, anti Askalant purchase, the buyer anti Askalant, oil boiler, boiler Nazarian, boiler plant, the price of anti-Askalant, maintenance, boiler
, Maintenance of boiler Steam