مزایایی مخزن ذخیره آب GRP

مخزن ذخیره آب GRP

– بیشترین مقاومت دربرابر خوردگی به دلیل ( استفاده از استیل ضد زنگ برای قطعات داخلی مخزن و فلزات آبکاری شده برای خارج آن )

– نصب سریع به دلیل( ساختار پیچ و مهره )

– تعبیه مخزن درفضا های غیرکاربردی در

– ساختمان و کارخانجات ( پشت بام ،زیر رمپ پارکینگ،..)

– سازگاری با هرمکان و آب وهوا

– داشتن سطح ایمنی (استفاده از پانل های بهینه سازی شده و مقاوم شده )

– ایمنی دربرابرفشار آب و عدم نشتی  ( به علت ساختار محدب پانل ها دربرابرفشار اب دفرمه نشده و درنتیجه فاصله ای میان پانل ها به وجود نیامده و نشتی وجود ندارد.)– انسداد نفوذ نور درپانل های  GRP  برای مقابله با رشد خزه و جلبک و سایر میکرو ارگانیزم ( به علت ساختار غیر شفاف )

– عدم گسیختن نقاط تماس مخزن ( به علت مقاوم بودن دربرابر انقباض و انبساط)

– آب بندی مناسب ( استفاده از نوار آب بندی عایق درمحل تماس ها،)

– امکان تخلیه سریع و تمیز کردن کامل مخزن ( به علت ساختار محدب پانل های کف و مقعر بودن پانل های تخلیه )

– استفاده از مخزن برای مقاصد مختلف (به علت استفاده از دیواره جداکننده میانی – پارتیشن)

با توضیحات فوق به راحتی می توان دیافت که این مخازن بسیار با دوام وبهداشتی و بدون نشتی و….کترود پایین نصب می شود (البته این الکترود لازم نیست حتما درآب باشد و می توان را به جدارخرجی تانک نیز نصب نمود)

– The highest resistance to corrosion (stainless Azastyl used for internal parts and metal plating tank to remove it)

– Quick installation due to (the nuts and bolts)

– Built-in storage space Ghyrkarbrdy

– Buildings and factories (the roof, the parking ramp, …)

– Compatibility, anywhere and climate

– The safety level (using a panel optimization and resistant)

– Drbrabrfshar water safety and non-leakage (due to the convex panels are not deformed Drbrabrfshar water and consequently the distance between the panels. There is not and there is no leakage.)
– Obstruction of moss and algae growth to counter the influence of GRP Nvrdrpanl and Sayrmykrvarganyzm (due Sakhtarghyr transparent)

– No contact points tank rupture (due to its robustness and expansion Drbrabranqbaz)

– Proper sealing (use of insulation Nvarab local calls)

– Allows fast and clean emptying the tank completely (due to the structure of convex and concave bottom panels of evacuated panels)

– Use of tanks for various purposes (due to the separation wall in the middle – partition)

The above description can be easily Dyaft the tank with a durable health and without leaks and install low Ktrvd …. (Of course, the electrodes do not have to water, and can also be installed in tanks Jdarkhrjy).Reverse osmosis, silica, water storage tank, pump chlorine dosing pump, oil storage tanks, water storage tanks, water storage tank volume, the volume of fire water storage tank, the chlorine woman, the woman chlorine gas, chlorination system gas, water storage tanks, elevated water storage tanks, storage tanks, storage tanks, water storage tank Shnavr, roof, hot water storage tank, reservoir construction, water chlorination, chlorine sanitation, water tank, chlorination, chlorine gas