فیلتر کربن اکتیو (ذغال فعال)

فیلتر کربن اکتیو (ذغال فعال)

فیلتر کربن اکتیو کربن یا ذغال فعال شده با نامهایی مانند کربن اکتیو شده- ذغال فعال نیز شناخته می گردد به کربنی گفته می شود که توسط اکسیژن عمل آورده و فرآوری شده است به شکلی که سوراخ های ریز بی شماری (میلیون ها ) در میان اتم های آن بوجود آمده است (مدل کوچکتری از سنگ پا) کربن عمل آورده فوق به قراری فعال می گردد که با مقدار جزیی از آن می توان سطح بسیار وسیعی را برای ساخت فیلتر آماده ساخت. بطور نمونه یک گرم کرین اکتیو برای آماده سازی پانصدمتر مربع فیلترهوا (یک چهارم زمین فوتبال آمریکایی) به منظورجذب فیزیکی و یا صورت گرفتن واکنش جذب شیمیایی برای فیلترکردن گازهای آلاینده کافی می باشد .به طور مثال فیلتر آماده شده توان جذب مقدار قابل اندازه گیری از گاز نیتروژن را داراست.جذب نیتروژن با تغییر فیزیکی و پس از تبدیل آن به مایع صورت می گیرد. فیلترهای کربن اکتیو توانایی جذب بازمانده های واکنش های شیمیایی و بسیاری دیگر از گازهای آلاینده محیط نظیر No۲. No. Co۲،Co و همچنین ترکیبات آلی فرار (VOCها، بنزن، رادون، فرمالدئیدو غیره را دارند) سرب وSo۲ (اکسیدگوگرد) نیز توسط کربن اکتیو از هوا حذف می گردند. چگونگی عملکرد فیلتر روش جذب سطحی گازها پس از انقباض و تغییر فیزیکی شان به شکل مایع صورت می گیرد. این فیلترها دارای درجه بندی هایی بوده و درگریدهای (طبقه بندی براساس میزان جذب) متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. فیلترها پس از طی دوره زمانی مشخصی باید تعویض شوند.

Active carbon filter carbon or activated charcoal with names such as activated carbon gets activated charcoal is also known as the carbon that is processed by oxygen and so that countless tiny holes (millions) among atomsFor example, one gram of active Crane to prepare square Pansdmtr air filter (one in four American football fields) in order to absorb the physical and chemical reactions take place. For example filters for filtering emissions are adequately prepared to absorb a measurable amount the gas is nitrogen. Attract and then convert it to liquid nitrogen physical change occurs. Activated carbon filters to absorb the remnants of chemical reactions and many other environmental emissions, such as No2. No. Co2, Co, as well as volatile organic compounds (VOC’s, benzene, radon, formaldehyde and more) lead and So2 (sulfur) are removed by activated carbon from the air. How filtering methods and change their physical adsorption of gases after contraction occurs in liquid form. These filters have been calibrated to Drgrydhay (classification based on the absorption) are used differently. Filters should be replaced after a certain time period.

 Resins, activated charcoal, activated carbon filter purchase of coal, active coal, coal is active, active charcoal aquarium, granulated activated charcoal, activated carbon filters, active coal prices, coal active mask, radioactive hazards of coal, coal-active role, the role of active coal aquarium, the use of active charcoal