فواید مصرف آب و مایعات

مصرف آب و مایعات

ریختن آب در لیوان

60 تا 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل می دهد. مقدار آب مورد نیاز بدن، بوسیله ی دمای بدن و کار کلیه ها برای دفع مواد زاید و میزان تعریق تعیین می شود.

کلیه ها در هر شبانه روز حدود 180 لیتر مایع را فیلتر می کنند، اما آنچه از طریق ادرار دفع می شود فقط 1 تا 2 لیتر در شبانه روز است.

پس از خواب شبانه اولین ادرار صبح، معمولا غلیظ و زرد رنگ است، اما پس از آن ادرار باید بی رنگ و بی بو باشد و این نشان دهنده کار طبیعی کلیه است. البته گاهی پس از خوردن بعضی از مواد غذایی ادرار رنگ و بوی خاصی می گیرد؛ مثلا 15 دقیقه بعد از خوردن مارچوبه ادرار بوی خاصی پیدا می کند که کاملا بی ضرر است و ناشی از مواد شیمیایی موجود در مارچوبه است.

در حال حاضر توصیه به مصرف 8 لیوان آب و مایعات در روز است، یعنی تقریبا 1 میلی لیتر به ازای هر کالری انرژی دریافتی. البته افرادی که در آب و هوای گرم زندگی می کنند یا به دلیل کار و فعالیت شدید زیاد عرق می کنند، مقدار بیشتری مایعات باید مصرف کنند.

ورزشکاران به دلیل تعریق زیاد در معرض کم آبی هستند. در هنگام انجام ورزش، مصرف مایعات اهمیت زیادی دارد، زیرا به دفع حرارت بدن کمک می کند. از آنجایی که در هنگام ورزش طولانی مکانیسم تشنگی به تعویق می افتد، ورزشکاران نباید بر اساس حس تشنگی آب بخورند، بلکه باید طی یک برنامه زمان بندی شده آب دریافت کنند. در حین ورزش از آب ساده نباید استفاده شود، چون اسمولالیته و غلظت سدیم خون افت می کند و خطرناک است. آب مصرفی در ورزشکاران باید همراه با الکترولیت ها و 6 تا 8 درصد کربوهیدرات باشد تا هم ذخایر گلیکوژن کبدی جایگزین شود و هم جذب آب با این غلظت ماکزیمم باشد.

کودکی در حال نوشیدن آب

کودکان در هنگام ورزش ،هرگاه احساس تشنگی کنند به اندازه رفع تشنگی باید آب بخورند و علاوه برآن نصف لیوان آب اضافه تر هم بنوشند. نوجوانان نیز به همین ترتیب، فقط بعد از رفع تشنگی باید 1 لیوان آب اضافه تر بنوشند.

باید توجه داشت که پدیده” مسمومیت با آب” هم با دریافت آب زیاد ممکن است اتفاق بیفتد. در این حالت سطح سدیم خون به علت رقیق شدن خون به شدت افت می کند. این پدیده تعادل آب را در مغز به هم می زند که می تواند باعث تشنج و حتی مرگ شود.

محققان می گویند که یک فرد میتواند تا 10 لیتر آب را بدون ضرر در روز بنوشد. استثنا در این مورد افرادی هستند که بیماری کلیه دارند و باید مقدار دریافت مایعات خود را محدود کنند، ولی در افرادی که عفونت های مثانه دارند افزایش دریافت مایعات مفید است.

به طور کل، مصرف هر 240 میلی لیتر(یک لیوان) مایعات اضافه تر به شکل چای و قهوه خطر سنگ کلیه را به ترتیب 8 ، 9 و 10 درصد کم می کند. جالب است که شیر، نوشابه گازدار و آب میوه این اثر را ندارند و برعکس مصرف هر 240 میلی لیتر آبگریپ فروت اضافه تر، خطر سنگ کلیه را 44 درصد افزایش می دهد!

در هنگام تولد ،75 درصد وزن بدن آب است، این مقدار تا سن 10 سالگی به 60 درصد کاهش می یابد. عملا نوزادان تا 2 سالگی به 3 تا 6 فنجان آب در روز احتیاج دارند. کودکان 2 تا 12 سال هم باید 4 تا 8 فنجان آب در روز دریافت کنند. به خاطر داشته باشید هرگاه خودتان احساس تشنگی کردید و خواستید آب بخورید، حتما به کودک خود هم آب بدهید.

برای محاسبه مقدار مایعات مورد نیاز بدن ، وزن بدن خود را ضرب در75/0-55/0کنید. عدد به دست آمده مقدار مایعات مورد نیاز را بر حسب اونس نشان می دهد(هر اونس معادل 30 میلی لیتر است).

Water pouring into glass
Water makes up 60 to 70 percent of their body weight. The amount of water needed by the body, by the work of the kidneys to excrete waste products of body temperature and sweating rate is determined.
All 180 liters per day of liquid filter, but it can be excreted through the urine is only 1 to 2 liters a day.
Night after the first morning urine, usually thick and yellow, but then the urine should be colorless and odorless, and this is indicative of normal kidney function. Sometimes after eating some food urine odor is certain, for example, 15 minutes after eating asparagus urine smell when it is certain that it is completely harmless and is caused by chemicals in the asparagus.
We recommend 8 glasses of fluids a day, which is approximately 1 mL per calories. The people who live in hot climates or due to sweat too much work and strenuous activity, the greater the amount of liquids you should consume.
Due to excessive sweating athletes are at risk of dehydration. During the exercise, fluid intake is important, because it helps the body to dissipate heat. Since the thirst mechanism is delayed during prolonged exercise, athletes should eat based on the thirst for water, but you must get a schedule of water. Plain water should not be used during exercise, such as osmolality and sodium concentration in the blood drops and dangerous. Athletes must be in water with electrolytes and 6 to 8 percent carbohydrate to replace the liver glycogen reserves and water absorption is the maximum concentration.
A child is drinking water
Children during exercise, when they feel thirsty, as thirst-quenching should add more water, eat and drink one cup of water addition. Teens likewise, only need 1 cup of water after more thirst-quenching drink.
It should be noted that the phenomenon of “water intoxication” with a lot of water may occur. The blood sodium levels drop sharply due to thin the blood. It disrupts the water balance in the brain that can cause seizures and even death.
Researchers say that a person can drink up to 10 liters of water per day without loss. Exceptions to this are people who have kidney disease and must limit your fluid intake, but the people who have bladder infections, increased fluid intake is helpful.
In general, each 240 ml (one glass) of liquid added to the risk of kidney stones, tea and coffee, respectively, 8, 9 and 10% decreases. Interestingly, milk, soft drinks and juices that do not work and vice versa, each 240 ml grapefruit Bgryp more, 44% increased risk of kidney stones!
At birth, 75% of body weight is water, this amount until age 10 to 60 percent decrease. Practically babies up to 2 years 3 to 6 cups of water a day are needed. Children 2 to 12 years should receive 4 to 8 cups of water a day. Remember, whenever you feel thirsty, drink water any highlighted, be sure to give your baby water.
To calculate how much water your body needs, your body weight multiplied by 75 / 0-55 / 0 you. The calculated result shows that the amount of fluid required in ounces (oz 30 ml).

Elijah water, soft water, water purification, water purification, water purification Life salty soft water, water purification water tek, Water Purifier water tek, Aqua Life Water Purifier, Water Filter Aqua Line, the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, prices for water purification soft water, water purification price of water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, water Purifier dealers soft water, representing Purifier water water tek

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *