انواع ممبراین

انواع ممبراین

– ممبران نانوفیلتراسیون CSM NFM    Nanofiltration membrane

– عمده کاربرد نانوفیلترهای CSM ، برای محلولهای پرازئودیمیم (Pr) ، رنگها، مواد شیمیایی خاص، بازیابی مواد خام گران قیمت و پیش تصفیه جهت زدودن جزء به جزء tone – ion تک ظرفیتی می باشد.

– حذف یونهای دو ظرفیتی به میزان 95%

– ایده ال برای شیرین کردن آب و صنایع غذایی

– پیش تصفیه سیستم های نمکزدایی

– ممبران آب شیر  CSM TWM    Tap water membrane

– بعد از اینکه منابع آب شیرشیرین شدند ، ممکن است هنوز دارای آلودگی باشد. این محصول پاسخ انتقال آب پاکیزه با حذف آلودگیهای شیمیایی و بیولوژی به محل زندگی شماست.

– ایده ال برای حذف ماده با وزن ملکولی پایین

– ایده ال برای تصفیه مقادیر کم آب

– Nanofiltration membrane CSM NFM Nanofiltration membrane (NFM)

– The use of nano-filters CSM, for solutions praseodymium (Pr), paints, specialty chemicals, raw materials price recovery and pre-treatment to remove the fractional tone – ion capacity is single.

– Remove divalent ions at a rate of 95%

– Ideal for fresh water and food industry

– Desalination pretreatment systems

– CSM TWM Tap water membrane membrane tap water

 After the water was fresh milk, may still be contaminated. This product answers the transfer of clean water to remove chemical and biological contaminants to where you live.

   – Ideal for elimination of low molecular weight

   – Ideal for treating small amounts of water

Joker water-purification equipment, water purification systems for home and industrial filters, membrane filters, membrane filters for water filtration, membrane unit price, the price of membrane presses, price filtering membrane, membrane price csm, membrane filtration water prices, the price of industrial membrane, membrane price single-film price Fylmtk membrane, Geomembrane price, the price of membrane cabinets, price lists membrane, membrane water treatment