نیترات آب چیست؟

نیترات آب چیست؟

نیترات و مضرات آن در آب آشامیدنی

نیترات(No-3)یکی از آنیون ها ی معدنی است که در نتیجه اکسید اسیون نیتروژن عنصری حا صل می شود.

این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است ونقش مهمی رادر چرخه نیتروژن دارد.

نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید وبنابراین در تمام محیط زیست یافت می شود.

فاضلاب های شهری، صنعتی، مواد دفعی حیوانی وگیاهی در شهرهای بزرگ که دارای نیتروژن آلی هستند به خاک دفع می شوند.

دراثر فعالیت میکروارگانیزم های خاک نیتروژن آلی به یون آمونیوم(NH) تبدیل شده که به این پدیده Ammonifcationگفته می شود.

خاک توانائی نگهداری این ترکیب رادر خود دارد، اما به مرور طی پدیده دیگری به نام Nitrificationبخشی از یون آمونیوم ابتدا به نیتریت(No) وسپس به نیترات تبدیل می شود.

لایه سطحی خاک قادر به حفظ ونگهداری این دو ترکیب نبوده ودر نتیجه نیتروت ونیترات به آبها ی زیر زمینی راه می یابند.

ازآن جائی که نیترات در آب به صورت محلول وجود دارد، روش های معمول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند، ازاین‌رو نیاز به آن دسته ازروش های تصفیه پیشرفته می باشد که قادر به کاهش آلاینده های محلول هستند. از سوی دیگر چرخه نیترات سازی در شهرهایی که دفع نادرست فاضلاب از طریق چا ههای جذبی انجام می شود (مانند تهران، مشهد و تقریبا تمام شهرهای ایران ) همچنان ادامه دارد ومشکل تولید پیوسته نیترات وانتشارآن به آب های زیرزمینی راسبب می گردد

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

Nitrate and disadvantages of drinking water
Nitrate (No-3) of the inorganic anion is thus oxidizes elemental nitrogen, however, will be connected.
This article is one of the elements necessary for protein synthesis in plants plays an important role in the nitrogen cycle.
Nitrate produced by natural oxidation and therefore can be found in the environment.
Municipal wastewater, industrial, animal fecal material that has a plant in large cities are organic nitrogen excreted into the soil.
Due to the activity of microorganisms in soil organic nitrogen to ammonium ion (NH) has become a phenomenon called Ammonifcation.
Capability of this compound in soil itself, but to review the phenomenon called Nitrification of ammonium ion initially nitrite (No) and then converted to nitrate.
The two compounds were not able to maintain the soil surface and underground waters result Nytrvt Vnytrat on their way.
The nitrification cycle incorrect disposal of waste in cities that are absorbed through extra cha (such as Tehran, Mashhad and almost all cities) growers and production continues steadily spreading to groundwater nitrate is Rasbb

Water Purifier, Water Filter Aqua Joy, alkaline filter Ammonifcation, the inorganic anion, oxidation, water purification, protein synthesis, industrial waste, municipal waste, animal waste a plant, microorganisms, organic nitrogen, the nitrogen cycle, ammonium ion

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *