مترینگ پمپها در انواع سیالات دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ:

جهت تزریق انواع سیالات با دبی های مشخص و کنترل شده در پروسه های مختلف از دوزینگ پمپها استفاده می گردد.

مترینگ پمپها با توجه به نوع کاربری ، دامنه دبی و فشار مورد نیاز در انواع :

دوزینگ پمپ سلونوئیدی ، دوزینگ پمپ موتوردار دیافراگمی و پیستونی ، دوزینگ پمپهای پروسس ، طبق استاندارد API 675 ساخته می گردند.

موارد کاربرد:

تزریق و پمپاژ انواع اسیدها (سلفوریک ، نیتریک) ، بازها (سود) ، آبژاول ، آنتی اسکالانت ، کلر ، مواد ضد خورندگی و ضد کف و …….

متریال:

با توجه به نوع سیال و خورندگی ، دما ، فشار تزریق در انواع ذیل موجود می باشد.

شرکت سوآب پیشرو وارد کننده و تامین کننده انواع دوزینگ پمپ ، مشاور و مجری در سیستم های تزریق .

Dosing pumps:

To inject fluid discharge certain types of dosing pumps and control of the processes used.

Mtryng pumps depending on the user, the flow and pressure requirements of:

Dosing pumps, solenoid, motor pumps, diaphragm and piston dosing, dosing pumps, process, according to API 675 standard are made.

Application:

Injection and pumping of acids (sulfuric, nitric), bases (profits), Bzhavl, anti Askalant, chlorine, anti-corrosion and anti-foam and …….

Material:

Depending on the type of fluid and corrosion, temperature, pressure injection following types are available.

importer and supplier of a variety of dosing pumps, consultant and executive in injection systems.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *