کاربرد سیلیس درخاک

کاربرد سیلیس درخاک

در خاکهای شنی، خاک های غنی از مواد آلی و خاک های شدیدا آبشویی شده، قابلیت دسترسی سیلیس برای گیاهان معمولا پایین است. در سایر خاک ها اکثرا، سیلیس دومین عنصر فراوان است. سیلیس به راحتی با اکسیدهای آهن، آلومینیوم، منگنز و کانی های خاک که سیلیس را برای جذب توسط گیاه غیر ممکن می کند، تثبیت می شود. عصاره محلول خاک می تواند شامل ۰.۱ تا ۰.۶میلی مول سیلیس قابل استخراج باشد. سیلیس می تواند به فرم اسید مونو سیلیسیک در محلول خاک و به صورت اسید پلی سیلسیک در خاک و  درکانی های سیلیکاتی یافت شود. در محلول های آبی قلیایی شدن pH  باعث افزایش تبدیل فرم پلی سیلیسیک خاک به مونو سیلیسیک اسید قابل انحلال می شود. در pH حدود 9 قابلیت دسترسی سیلیس در آب، بیشترین حالت است ولی بلعکس مقدار سیلیس در محلول خاک در pH  پایین خاک به دلیل افزایش هوازدگی کانی های سیلیکاته زیاد می شود. فسفر و سیلیس در نشستن بر روی سایت های رس خاک با هم رقابت دارند.اضافه کردن سیلیکات به خاک می تواند غلظت فسفررا در محلول خاک را افزایش دهد. مقدار سیلیس عصاره خاک، به نوع گیاه بستگی دارد. برای مثال برنج بین ۲۳۰ تا ۴۷۰ کیلوگرم در هکتار از عنصر سیلیس استخراج می کند. این بدین معنی است که خارج شدن سیلیس از ذخیره خاک می تواند بیشتر از جایگزینی طبیعی آن از طریق هوازدگی کانی های خاک باشد. از این رو جایگزینی سیلیس خارج شده یک امر اساسی است؛ بویژه اگر تناوب کشت نیز  وجود نداشته باشد. بارندگی های سنگین می تواند باعث از دست رفتن شدید سیلیس از طریق آبشویی شود که یک مشکل خاص بویژه در خاک های مناطق گرمسیری است. کاربرد سیلیس، حاصلخیزی خاک را از طریق تاثیر مفید بر جمعیت میکرو ارگانیسم های خاک، افزایش خواهد داد. افزایش موجودات سودمند خاک موجب افزایش حاصلخیزی خاک و اثرات همزیستی بین گیاهان و میکرو ارگانیسم ها می شود.

Sandy soils, soils rich in organic material in the soil by leaching strongly, silica accessible to plants is generally low. Drsayrkhak often, silica is the second Nsrfravan. Silica easily with iron oxides, aluminum, silica Mngnzvkany soil that is impossible to be absorbed by the plant, to be established. Extract soil solution can be derived silica is 0.1 to 0.6 mM. Silica can form acid solution Mvnvsylysyk soil and soil Sylsyk acid and poly silicate Drkany found. PH alkaline aqueous solution of silicic acid increase conversion Mono soluble form is made of silicic soil. Silica in water at pH about 9 accessibility, most states, but vice versa Mqdarsylys low pH soil solution soil due to increased weathering of silicate minerals is high. Fsfrvsylys Drnshstn on clay sites are competing.
Add lime to the soil can increase the concentration of the soil solution Fsfrra. The amount of silica dust extraction, depending on the type of plant. For example, between 230 and 470 kg rice Drhktaraznsr silica extracts. This means that out of silica dust can Byshtrazjaygzyny saving natural weathering by soil minerals. Rvjaygzyny out of the silica is a Amrasasy, especially Agrtnavb not Nyzvjvd culture. Heavy rainfall can cause severe loss through leaching of silica, which is a particular problem, especially in tropical soils. The use of silica, soil fertility through soil micro-organisms Tasyrmfyd Brjmyt increase. Increase the beneficial soil organisms enhance soil fertility effects of the symbiosis between plants Vmykrvarganysm. Crystal Water Filter, silica, water storage tank, replace Sylys, silica, silica votes, amorphous silica, silica Azandarian, silica in water, silica, silica refractory Mykrvnyz·h, Pars, silica and silica Rice and Its Implications silica, silica volcanic, What is silica, colloidal silica, silica Kish, nano silica, fine silica, silica weight.