اندازه گیری اشعه فرابنفش

دستگاه تصفيه آّب Aqua Tech

اشعه فرابنفش از جنس انرژی الکترومغناطیسی است که دارای طول موجهایی بین 0.0144 میکرومتر و 0.39 میکرومتر است. به دلیل کاربردهای متفاوتی که در پزشکی و صنعت دارد، اندازه گیری مقدار اشعه لازم می‌باشد. اساس اندازه گیری اشعه فرابنفش بر خواص فیزیکی و شیمیایی استوار است.

وسایلی که برای اندازه گیری اشعه فرابنفش وجود دارد، اکتی نومتر (Actinometer) است و به سه دسته تقسیم می‌شود:

پیل ترموالکتریکی ، اکتی نومتر فیزیکی ، اکتی نومتر شیمیایی.

پیل ترموالکتریکی

در این روش جسمی را که کلیه اشعه را جذب می‌کند، در معرض تابش اشعه قرار می‌دهند و گرمای حاصله را اندازه گیری می‌کنند. برای اینکه بتوان شدت اشعه فرابنفش را به تنهایی اندازه گیری کرد، کافی است که ابتدا شدت تمام اشعه منبع نورانی را اندازه گیری نموده و سپس به کمک فیلترهای مناسب که کلیه اشعه فرابنفش را جذب می‌کند، اندازه گیری را تکرار کرد. تفاضل این دو مقدار اشعه فرابنفش را نشان می‌دهد.

اکتی نومتر فیزیکی

مهمترین این نوع اکتی نومترها سلول فوتوالکتریک (Photoelectric) است.

ساختمان سلول

سلول فوتو الکتریک متشکل از یک حباب از جنس کوارتز ، که بخوبی تخلیه شده و دو الکترود ، است. کاتد تشکیل شده از یک رسوب فلزی نازک که جدار داخلی حباب به غیر از قسمت کوچکی را که برای ورود نور است، می‌پوشاند. آند در داخل حباب بوده، از یک حلقه فلزی ساخته شده است.

مکانیسم عمل

هرگاه بین دو الکترود اختلاف پتانسیل در حدود 100 ولت برقرار کنیم، به شرطی که قطب منفی به رسوب فلزی متصل باشد، هر گاه سلول در تاریکی باشد، جریانی نمی‌گذرد، ولی اگر بر رسوب نوری بتابانیم، از آن الکترون جدا شده، جریانی که شدت آن متناسب با شدت نور تابیده است، برقرار می‌شود. شدت این جریان خیلی کم است (در حدود یک میکرو آمپر) و باید آن را بوسیله لامپهای سه قطبی تقویت نمود.

اکتی نومتر شیمیایی

مهمترین این نوع اکتی نومترها ، اکتی نومتر بوردیه (Bordier) است.

اکتی نومتر بوردیه

املاح نقره در اثر تابش اشعه فرابنفش احیا می‌شود و چون نقره آن آزاد می‌شود، املاح سیاه رنگ می‌گردند. اکتی نومتری که متکی به خاصیت بالا باشد، اکتی نومتر بوردیه (Bordier) است که محلول فرو سیانور پتاسیم در نتیجه تابش اشعه فرابنفش ، رنگ زرد مایل به آجری پیدا می‌کند و شدت این رنگ به مقدار اشعه فرابنفش بستگی دارد.

مکانیسم عمل

برای این اندازه گیری ، نوارهای کاغذی را به محلول 20 درصد فرو سیانور دو پتاسیم آغشته می‌کنند و پس از خشک شدن در معرض تابش اشعه فرابنفش قرار می‌دهند. سپس از مقایسه این نوار کاغذی که رنگین شده است، با یک سری نمونه‌هایی که قبلا تهیه و اندازه گیری شده، به مقدار تابش اشعه فرابنفش پی می‌برند.

Ultraviolet radiation of electromagnetic energy that is between 0.0144 microns and 0.39 microns is the waves. Due to different applications in medicine and industry, measuring the amount of radiation required. By measuring the UV is based on physical and chemical properties.
There are devices for measuring UV, new meter active power filter (Actinometer) is divided into three categories:
Thermo-electric cell, the new meters physically active power filter, active power filter new chemical meter.
Thermoelectric cell
In this way the body absorbs all radiation, exposure to radiation, and to measure the resulting heat. In order to measure the intensity of ultraviolet radiation alone is enough to measure the intensity of all the rays of light source and then suitable filters to the ultraviolet rays, all absorbs measure reiterated. The difference between the amount of ultraviolet light shows.
New physical meter active power filter
The new meters this type active power filter photoelectric cell (Photoelectric) is.
Cell structure
Photo-electric cell consists of a bubble of Kawar thesis, well drained and the electrodes are. The cathode consists of a thin-walled metal deposition inside the bubble with the exception of a small portion of the light is scattered. Inside the bubble anode is made of a metal ring.
The mechanism of action
If the potential difference between the electrodes is maintained at about 100 volts, provided that the negative pole is connected to the metal deposition, whenever a dark cell, the current pass, but if you shine a light on deposits, the electrons are separated, the current intensity it is proportional to the intensity of light, is established. The current intensity is very low (about one micro-amp) and it should be strengthened by triode tubes.
Active power filter chemical Nvmtr
The new meters this type active power filter, active power filter blood boron new meter (Bordier) is.
Active power filter with a new meter board
Silver salts of ultraviolet radiation and as a revival of the free silver minerals are black. New meter active power filter based on high quality, new active power filter Bvrdyh meters (Bordier) is a solution of potassium cyanide collapsed as a result of ultraviolet radiation, and the intensity of the color yellow-brick will depend on the amount of ultraviolet radiation.

The mechanism of action
For this measurement, the paper strips dipped into a solution of 20% potassium cyanide double dipped and then exposed to UV drying place. Colorful paper tape which is then compared with a previously prepared samples and measured the amount of UV radiation and realize.

Water Purifier aqua tek, Water Purifier aquatech, water treatment system, water treatment kflow soft water, water purification water tek, Aqua Water treatment equipment Water treatment Water Aqua, Aqua Pro Water Treatment, Water Purifier soft water, water prices treatment soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek