نقش فیلتر قلیایی در تصفیه آب آشامیدنی

دستگاه تصفیه یونیزه قلیایی

فیلتر قلیایی که کپسولی است پرشده از برخی یون های که افزایش p h آب می شود و این آب را از حالت اسیدی به قلیایی تبدیل می کند چون بدن انسان ماهیت اسیدی دارد پس باید عامل بازی این ماهیت اسیدی را خنثی کرده و علاوه بر این اکسیژن فعال بر بدن انسان می دهد که موجب گردش خون نرمال می شود و سلول های مرده را ترمیم می کند بخصوص بیماران کلیوی و دیابتی و صفراوی

کاربرد فیلتر قلیایی :

.سیستم های آب آشامیدنی

.فرآیند های شیمیایی

.دارویی- الکترونیک

.آبکاری

.پوشش دهنده ها

.سیستم های تصفیه آب R.O

Filter alkali ions that increase p h capsule filled with some water and the water from acidic to alkaline, acidic nature makes the human body, so must neutralize the acidic nature of the game and the addition of reactive oxygen species on the human body that causes dead cells to restore normal circulation and is especially diabetes and renal and biliary The use of alkaline filter:

.systm Drinking water

. Chemical processes

. Drug – Electronics

. Water work

. Coverage providers

. Water treatment systems R.O

3-stage water purifier, water purifier single aqua, water purifier Aquatech, solar desalination, desalination industries, desalination island, water, ionized, alkaline ionized water, natural water purification, water-proof bacteria, natural water, soft water, domestic water purifier, water purifier Saif water, water purifier single water, selling water alkaline, ionized water benefits