فواید دستگاه تصفیه آب خانگی

فواید دستگاه تصفیه آب خانگی

جهان در حال توسعه 80% از بیماری ها مرتبط با آب هستند سازمان بهداشت جهانی می گوید که ارائه آب سالم به تنهایی می تواند 50% از بیماری ها را کاهش دهد و ممکن است فلزات سنگین و زنگ آهن که با جوشیدن آب از بین نمی رود که با دستگاه های تصفیه آب خانگی می تواند این موادهای مضر بسیار امن تر از جوشاندن آب وبهترین راهکار تصفیه آب خانگی می باشد فیلتر کردن آب برای بسیاری از  سلامت مردم را بهبود می بخشد که باعث کاهش بو، طعم،مزه، آب و کاهش کلر آب و کشتن باکتری ها که در هنگام عبور آب از لوله های انتقال میکرو ارگانسیم ها اضافه می شود را از بین می برد .

فیلترهای بهتر سلامت و کیفیت آب را تضمین می کنند و با کاهش آلاینده مانند : سرب، بنزین، کلرآمین، را بهبود می بخشدآلودگی آب های زیر زمینی می توانید MT BE از روان آب های کشاورزی،محل دفن زباله های شهری،نشت از مخزن ذخیره سازی زیر زمینی، تزریق زباله های خطرناک به چاهای عمیق باعث انتقال به آب شهری می شود و انتقال بیماری به افراد جامعه می شوند.

The developing world, 80% of diseases are water related World Health Organization says that providing safe water alone can reduce 50% of patients and may be heavy metal and rust that boiling water does not rem verduction of chlorine to kill bacteria when water passes through pipes added micro-organisms to be destroyed.

Filters should guarantee health and water quality by reducing pollutants such as lead, Chloramine,Gasoline , improves groundwater contamination from runoff MT BE can agricultural, municipal landfills, leaking from the tank underground storage, hazardous waste injection wells deep into the city water transfer and transmission of the disease to the community.

Al-Kawthar water treatment, water purification aquatech, household water purifier aqua clean desalination, desalination Qeshm, solar desalination + pdf, water aqua flow, water purification fluxtek, water purification fragile, water-hygienic, water hyundai, household water purification aqua flow, repairs desalination, water purification units aqua flow, water purifier fluxtek, water purifier fresh water, the price of water purifier fresh water, water treatment dealers eva

  • آب شیرین کن خانگی الکوثر