اشعه فرابنفش

سيستم آب تصفيه كن آشپزخانه

اشعه فرابنفش انرژی الکترومغناطیسی است که طول موج کوتاه و انرژی زیادی دارد و برای چشم انسان نامــــرئی است و در طــــیــــف الکترومغناطیسی ، بین اشعه ایکس و نور مرئی قرار دارد. وجود این اشعه در نور خورشید باعث آفتاب سوختگی پوست بدن می‌شود. این اشعه طول موجی بین 0.0144 میکرومتر و 0.39 میکرومتر را دارد.

گستره اشعه فرابنفش

اشعه فرابنفش بین طول موجهای 0.0144 میکرومتر و 0.39 میکرومتر است. اشعه فرابنفش را به سه منطقه تقسیم می‌کنند:

ماورا بنفش با طول موج بلند یا ماورا بنفش A : این اشعه بین طول موجهای 0.39 و 0.315 میکرومتر قرار دارد. نسبت این اشعه در نور آفتاب ، قوس الکتریکی زغال و چراغهای الکتریکی معمولی زیاد است.

ماورا بنفش با طول موج متوسط یا ماورا بنفش B : این اشعه بین طول موجهای 0.315 و 0.28 میکرومتر است. این اشعه در نور چراغ بخار جیوه و قوسهای الکتریکی با الکترودهای فلزی وجود دارد، تاثیر آنها در پوست شدید است.

ماورا بنفش با طول موج کوتاه یا ماورا بنفش C : این اشعه شامل طول موجهای کوتاهتر از 0.28 میکرومتر است و فقط در قوس الکتریکی جیوه وجود دارد.

جذب اشعه فرابنفش

از شیشه معمولی فقط اشعه فرابنفش A عبور می‌کند. در صنعت شیشه‌هایی با ترکیبات مخصوص می‌سازند که طول موج 0.26 یعنی ماورا بنفش B و A و قسمتی از C را نیز عبور دهد.

شفافیت کوارتز خیلی بیشتر از شیشه است و فقط طول موجهای کوتاهتر از 0.18 میکرومتر در آن جذب می‌شود. به همین سبب حبابهای چراغهای مولد اشعه فرابنفش را از کوارتز تهیه می‌کنند.

آب خالص برای اشعه فرابنفش ، شفاف‌ترین مایعات است و طبقات نازک آن امواج بلندتر از 0.2 میکرومتر را از خود عبور می‌دهند.

گازها معمولا برای اشعه فرابنفش ، شفاف هستند و طول موجهای بلندتر از 0.18 میکرومتر از لایه‌های نازک هوا بخوبی عبور می‌کنند.

منابع اشعه فرابنفش

نسبت اشعه فرابنفش در قوس الکتریکی زغال نسبتا کم است، ولی اگر اکسیدهای فلزی به الکترودهای زغالی اضافه کنند، مقدار این اشعه افزایش می‌یابد. برای این کار الکترودهایی می‌سازند که در آنها یک غلاف زغالی دور اکسید فلزی را گرفته است. قوسهایی که الکترود آنها از فلز خالص ساخته شده باشند، نیز به نسبت زیاد اشعه فرابنفش دارند.

چراغهای بخار جیوه

مهمترین و متداولترین منابع اشعه فرابنفش چراغهای بخار جیوه هستند که با مصرف کم نیروی الکتریکی ، مقدار زیادی اشعه فرابنفش تولید می‌کنند. قسمت اساسی لامپ از لوله‌ای از جنس کوارتز ساخته شده است که در دو طرف آن دارای دو مخزن جیوه است.

Short wavelength ultraviolet rays and high energy electromagnetic energy that is invisible to human eyes and in the electromagnetic spectrum between X-rays and visible light is. However, the sun’s rays cause sunburn, skin and body. Between 0.0144 micrometers and 0.39 micrometers wavelength of the radiation is.
UV range
UV wavelengths between 0.0144 micrometers and 0.39 micrometers is. Ultraviolet rays are divided into three areas:
Long wavelength ultraviolet or UV A: The radiation wavelengths between 0.39 and 0.315 micrometer is. The rays of the sun, arc coal and electric lights is most common.
Intermediate wavelength UV or ultraviolet B: The ray wavelengths between 0.315 and 0.28 micrometers is. The radiation from mercury vapor lamps with metal electrodes and electric arcs, there is a severe impact on the skin.
Short wavelength ultraviolet or UV C: The beam consists of shorter wavelengths of 0.28 mm Hg, there is only the arc.
UV absorption
A typical ultraviolet radiation passes through the glass only. In the glass industry with special ingredients that make the ultraviolet wavelength of 0.26 A and B and C are part of the password.
Transparent quartz glass is much more than just a shorter wavelength of 0.18 microns is absorbed. Thus bubble generating UV lamps are produced from quartz.
Pure water for UV-transparent thin layers of liquid to pass through the waves are longer than 0.2 micrometers.
Gases, usually ultraviolet wavelengths longer than 0.18 micrometers are transparent and thin layers of air travel as well.
UV sources
UV in the arc of coal is relatively low, but if the metal oxide is added to the coal electrodes, the amount of exposure increases. To do this, in which electrodes made of a metal oxide sheath coal taken away. The electrodes are made of pure metal ribs, they are also relatively high ultraviolet radiation.
Mercury vapor lamps.
The most common sources of mercury vapor UV lamps with low electrical power consumption, produce large amounts of ultraviolet radiation. Essential part of a cylindrical tube made of quartz is that it has two sides of the mercury reservoir.

Water aquasana, water treatment aquatech, water treatment, water puri water treatment Aqua, Aqua water treatment chlorine, home water purification soft water, water purification system water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, Purifier water water tek, Aqua water Purifier water Purifier clean, soft water, domestic water purifier water tek, the price of home water purification water tek, price of treating water tek, water Purifier dealers soft water, water, water purification equipment dealers te