دیونایزر

سیستم دیونایزر

دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزین آنیونی که قابلیت تولید آب خالص یا همان آب بدون یون با هدایت الکتریکی زیر 1 میکرو زیمنس  را داراست.عملکرد رزین دیونایزر در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شاملکلسیم،منیزیم،پتاسیم،و در ستون آنیونی کلیه آنیون ها شامل کربنات،سولفات،کلراید،نیترات

وسیلیکات حذف می شود.ستون کاتیونی بعد از اشباع شدن با اسید و ستون آنیونی احیا

می شود.

نوع و جنس سیستم های تولید آب خالص اصطلاحا دیونایزر از جنس FRPویا S.S316L

می باشد.

دیونایزر می تواند جهت سهولت اپراتور در حالت عملکرد اتوماتیک و نیمه اتوماتیک طراحی

و راه اندازی گردد.

دستگاه دیونایزر در کلیه ظرفیت های آزمایشگاهی و صنعتی طراحی ساخته و راه اندازی

می گردد.

A device containing a cationic resin and a column of anionic and cationic column with anionic resin which is capable of producing pure water or deionized water with electrical conductivity below 1 micro Siemens offers. The cationic resin in the column all the cations contained in deionizer

Calcium, magnesium, potassium, and the anion exchange column anionic all include carbonate, sulfate, chloride, nitrate

Silicate removed. Cationic column after column saturated with acid and anionic Rehabilitation
Is.

Type and gender pure water production system called deionizer of FRP or S.S316L

is.

deionizer can not be automatic and semi-automatic mode of operation designed for easy operator

And is set up.

deionizer apparatus in all laboratory capacity and industrial design and setup

Is.

Water aqua life, water purification pure water, water purification west point desalination plant, industrial, domestic water purifier Aqua Life, the best brands of home water purifier, home water purifier in Yazd, Luna home water purifier Water purifier nano domestic water, domestic water purifier nitrate, Mashhad water purifier, water purifier innocent, water and air purifier, water purifier refrigerator, water purifier azd, household water purifier, household water purification device troubleshooting, The benefits of home water purifier, home water purifier disadvantages, disadvantages domestic water purifier