آب یونیزه قلیایی در درمان بیماری های پوستی

دستگاه تصفيه آب یونیزه قلیایی

بابالا رفتن سن و گذر عمر، جذب آب برای بدن دشوارتر شده و عوارضی چون از بین رفتن کلاژن و خاصیت ارتجاعی پوست پدید می آید. از آنجایی که PH طبیعی پوست در حدود 5/4 تا 5/5  است.با استفاده از آب یونیزه قلیایی که PH آن بیش از 5 است.چربی های ضروری برای داشتن پوستی شفاف را از بین می برید.زمانیکه که پوست این چربیهای  ضروری را از دست می دهد.چین و چرو ک های غیر طبیعی در پوست پدید آمده و سبب پیری زودرس می شود.

Babala aging and age, more difficult for the body to absorb water, and side effects such as the loss of collagen and elastic skin is created. Since the skin’s natural PH of approximately 5.4 to 5.5. With the PH alkaline ionized water is greater than 5. Fats necessary to keep skin clear of you. When the skin loses these essential fats. China and Chrv an abnormal skin and cause premature aging is taken.

Life Aqua water purification, water purification, water treatment system Aqua Claire Aylya, price alkaline water, alkaline mineral water, alkaline water home, alkaline water property, the purchase of properties Qlyayy, water alkaline water, alkaline water machine, alkaline water purifier, benefits alkaline water, alkaline water, alkaline water flaws, how alkaline water alkaline water just tried to Coleman