آیا منابع آب زیر زمینی احتمال آلوده شدن دارند ؟

Ro زيرسينكی

از دیگر منابع تأمین آب استان تهران دشت ها هستند اگرچه دشتها از ظرفیت های خطر زایی کمتری برخوردار هستند اما بدون تهدید هم نیستند . برای مثال پساب ها آبهای زیرزمینی را به شدت آلوده کنند . در صورتی که میزان نیترات ها در آب رشد کنند ، می توان خطرزا باشد .ازسوی دیگر ، افت منابع آب زیر زمینی سبب تغییر تدریجی کیفیت که در دسته آلودگی ها جا می گیرند ، خواهد شد . به این ترتیب همه نشانه ها حاکی از آنست که منابع آب ما محدود است اما در کنار همین منابع محدود پتانسیل های آلودکننده بسیاری وجود دارد .

The water supply sources in Tehran, although plains plains of capacity less risk of immunogenicity, but are not without threats. For example, wastewater and groundwater are heavily polluted. If the amount of nitrate in the water to grow, it is a risk. On the other hand, due to the gradual decline in the quality of ground water pollution in those places, they will. In this way, all signs indicate that our water resources are limited but in the same limited resources there are many potential Lvdknndh.

The water supply sources in Tehran, although plains plains of capacity less risk of immunogenicity, but are not without threats. For example, wastewater and groundwater are heavily polluted. If the amount of nitrate in the water to grow, it is a risk. On the other hand, due to the gradual decline in the quality of ground water pollution in those places, they will. In this way, all signs indicate that our water resources are limited but in the same limited resources there are many potential Lvdknndh.