غلظت یون ها

دستگاه تصفيه آشپزخانه خانگی Ro

یون های کلر و منیزیم موجود در آب با صابون ترکیب شده و آن را بصورت نامحلول در آورده و با رسوب دادن مواد صابونی، عملاً صابون را از نقش اصلی آن یعنی تمیز کردن باز می دارند. آبی که دارای اسیدیته بالایی است بسیار خوردنده است چون غلظت ناخالصی ها در آب کم است آنرا با واحد PPM (قسمت در میلیون) بیان می کنند. نمایش غلظت ناخالصی ها (غلظت یونها) در آب به دو صورت زیر می باشد.

الف- برحسب جرم یون.

ب- بر حسب اکی والان از یون (عددی کوچک و اعشاری است) لذا عدد غلظت اکی والان را عدد 50 ضرب         می کنیم چون جرم اکی والان کربنات کلسیم 50 می باشد و به عدد حاصل غلظت معادل کربنات کلسیمی (AS   caco3) می گویند،. یک اکی والان از یک آنیون با یک اکی والان از یک کاتیون ترکیب می شود و می توان گفت که اگر غلظت ها بر حسب معادل کربنات باشد هر ppm از یک   آنیون با یک ppm از یک کاتیون ترکیب می شود.

– غلظت یون های مختلف برحسب معادل کربنات کلسیم جمع پذیر هستند مثلاً کلسیم و منیزیم هر دو باعث سختی آب می شوند لذا برای بیان سختی کل آب می توان غلظت کلسیم و منیزیم را با هم جمع کرد و یا غلظت همه کاتیون ها را با هم جمع کرد که برابر غلظت همه آنیون ها می شود.

– بیان غلظت یون ها بر حسب معادل کربنات کلسیم باعث می شود که آنالیز آب را پس از هر مرحله تصفیه به راحتی پیش بینی کنیم.

– اگر غلظت یون ها بر حسب معادل کربنات کلسیم باشد در آن صورت همواره مجموع کاتیون های آب مساوی مجموع آنیون های آب خواهد بود (اصل خنثی بودن الکتریکی آب).

در گزارش آنالیز معمولاً غلظت آهن، منگنز و سیلیکا را به صورت یونی (معادل کربنات کلسیمی) بیان نمی کنند چون این مواد اغلب کلوییدی هستند.

پس واحد معادل کربناتی برای بیان غلظت بسیاری از یون ها بکار می رود.

سختی آب (hardness): مجموع غلظت کلسیم و منیزیم برابر سختی کل آب می باشد (واحد دیگر بیان غلظت یونها).

Total dissolved solids = TDS : کل مواد جامد محلول در آب برابر مجموع غلظت همه یون های موجود در آب می باشد.

مواد جامد محلول و کلوییدی از فیلتر شنی عبور می کنند و فقط مواد جامد معلق روی فیلتر باقی می مانند.

Highly corrosive water with a high pH as low concentrations of impurities in the water to the unit PPM (parts per million) state. View the concentration of impurities (concentration of ions) in water as follows.

A ions in mass.

(B) in terms of ion equivalent (small numeric and decimal), the number concentration equivalent to 50 multiplied Because the mass of calcium carbonate equivalent is 50 and the resulting number of equivalent calcium carbonate (AS caco3) say ,An equivalent of an anion and a cation equivalent of a compound is

It can be said that if the concentration of carbon equivalent in terms of ppm ppm of an anion and a cation of a lead compound Concentration of the additive in terms of calcium carbonateFor example, calcium and magnesium are both cause water hardness The total hardness of water can be used to express the concentration of calcium and magnesium together with the Or concentration of cations together all that the concentrations of all the anions.

– Expressed in terms of equivalent calcium carbonate ion concentration causes the analysis of water after each treatment to easily predict.

– If the concentration of calcium ions in water is then always equal to the total sum of cations, anions in the water (water electrical neutrality principle).

The report analyzes usually concentrations of iron, manganese and silica in the form of ions (calcium carbonate equivalent) is not expressed because these materials are often colloids.

The unit used to express the concentration of carbonate ions is used by many.

Water hardness (hardness): total concentration of calcium and magnesium hardness of water is equal (in other words, the concentration of ions).

Total dissolved solids = TDS: total dissolved solids in water, the total concentration of all ions present in the water.

Soluble solids, colloidal and suspended solids from the sand filter passes and only remain on the filter.

Water Purifier aqua clean, Rtk Water Purifier, Water Filter Aqua Claire semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti fouling, design deaerator, the deaerator Buy deaerator, plastic water tanks, polyethylene water tank, water tank, galvanized, use the deaerator