فرایند اوزون زنی در تصفیه آب آشامیدنی

دستگاه اوزون زنی

اوزون زنی بر سه مشکل اصلی آب یعنی آهن، منگنز و هیدوژن سولفاید اثر گذاشته و آب را از این مشکل بری می کند بسیاری از منابع آب زمینی دارای مقدار قابل توجهی از یکی از این سه مورد ذکر شده می باشد که باعث مشکلاتی از قبیل طعم بسیار بد، گل ولجن، رنگ ولک می شوند هر کدام از آنها می تواند مشکلات باکتریولوژیک ایجاد کند مانند باکتری آهن یا باکتری سولفور این باکتریها معمولا مشکلی در سلامتی به وجود نمی آورند اما زندگی با آنها ایجاد دردسر می کند
اوزون و عملکردهای آن بر آب بازار بزرگی برای تصفیه منابع عمومی دارای کیفیتی که آنان می خواهند نیست بهترین نشانه آن مشاهده فروش روز افزون آب معدنی می باشد بیشترین نگرانی متوجه شفافیت و آلاینده هایی هستند که سلامتی انسان را تهدید می کنند در حال حاضر این که پاتوژن ها در آبهای کلر زنی شده وجود دارند از طرف عموم پذیرفته شده است. همچنین همه می دانند که پاتوژن های ناشی از آب غیر قابل کنترل می باشند کریپتو سپوریدیوم، می باشند که می توانند در آبهای کلر زنی شده وجود سه نمونه از پاتوژن های غیر قابل کنترل تنظیم Microsporidia وCyclospora  داشته باشند و این سه سالهاست که بعنوان عوامل بیماری زا برای انسانها شناخته شده اند دستگاه های اوزون زنی ای وجود دارند که وقتی با فیلتر همراه شوند از نظر علمی باعث کاهش چشمگیری از آلاینده های تهدید کننده سلامتی می شوند فوائد اوزون زنی همراه با فیلتراسیون شامل فراهم کردن آبی که مشخصات آب آشامیدنی پاکیزه و سالم را داراست یا حتی از آن هم بهتر  است کاهش صحیح باکتری ها، ویروس ها سیست ها (کریپتوسپوریدیوم، جیرادیا)، فلزات (سرب،جیوه، تری هالومتان ها، بنزن، مزه کلر و بو…..) بدون نیاز به جابجایی یا انبار کردن مواد شیمیایی بدون نیاز به مخزن ذخیره و… تقریبا تعمیر نگهداری رایگان.

Ozone on three main problem of water iron, manganese and hydrogen sulfide and water impact of this problem goA lot of the water resources of a substantial amount of one of these three is stated that Problems such as bad taste, mud sludge, paint Wellek are each of them can be a bacteriological Such as iron bacteria or bacteria produce sulfur bacteria usually do not cause health problems but has trouble living with them Ozone and practices on water quality market for the treatment of public resources that they do not want to see sales increasing mineral water is the best sign that most concerns the transparency and pollutants Now that threaten human health pathogens in water are chlorine has been accepted by the public. Also, everyone knows that waterborne pathogens are uncontrollable Spvrydyvm CRYPTOCard, are the There can be chlorine in the water three examples of uncontrollable pathogens and Cyclospora Microsporidia have set up three years, known as pathogens to humans device Two and three years, known as pathogens for humans woman ozone devices that have the filter when combined with scientifically significant reduction of health-threatening pollutants The benefits of ozone woman with filtration including by providing clean drinking water and healthy water’s specifications or even better it is appropriate to reduce bacteria, viruses, cysts (cryptosporidium, lamblia), metals (lead, mercury, trihalomethanes and benzene, chlorine taste and Cysts (cryptosporidium, giardia), metals (lead, mercury, THMs, benzene, chlorine taste and odor …) without the need for handling or storing chemicals without the need for a storage tank and almost Repairs free maintenance.

Aqua Clean water purifier, charcoal filter, sand filter, ozone woman, Rasht water treatment, water purification Robben, river water purification, water purification desktop, desktop water purification koi, water relaxation, Prprv water purifier, water purifier Puricom , water purifier jolt, the woman ozone, chlorination