فرایند اصلی برای فعال سازی کربن

فيلتر كارتريج اكتيو كربن

کربن فعال به گروهی از مواد کربنی با پوکی و سطح داخلی بالا اطلاق می شود که به ‌دلیل مساحت داخلی قابل توجه ، ساختار پوک و منفذی ، ظرفیت جذب بالا ، قابلیت فعال‌سازی مجدد سطح و همچنین قیمت پائین در مقایسه با جاذب‌های غیرآلی مانند زئولیتیک ماده منحصربه ‌فردی می‌باشند . کاربرد مهم و قابل اهمیت آنها جداسازی بو، رنگ ، مزه‌های غیردلخواه از آب در عملیات‌های خانگی و صنعتی ، بازیافت حلال ، تصفیه هوا به ‌ویژه در رستوران‌ها، صنایع غذائی و شیمیائی می‌باشد.

کربن فعال از پیرولیز موادکربنی از قبیل چوب ، زغال‌سنگ ، هسته یا پوسته میوه‌ها مانند پوسته نارگیل حاصل می‌گردد و در مراحل بعدی تحت عملیات فعال‌سازی قرار می‌گیرد. پیرولیز موادکربنی ، بدون حضور هوا ، باعث تخریب مولکول‌های غیرآلی می‌شود که یک ماده  پودری کربنی از آن ایجاد خواهد شد. جسم تولیدشده دارای سطح ویژه و تخلخل بالایی می‌باشد. سه فرایند اصلی برای فعال سازی کربن در نظر گرفته می شود: 1- فعال سازی با بخار 2- فعال سازی با دی اکسید کربن 3- فعال سازی شیمیایی. در میان سه روش بالا فعال سازی با بخار بهترین گزینه به لحاظ زیست محیطی و اقتصادی است در حالیکه فعال سازی شیمیایی بیشترین سطح و تخلخل را حاصل می کند.

Activated carbon is a carbon material with high internal loss level that is significant because internal surface area, pore structure and hollow, high absorption capacity, as well as the ability to reactivate the low price compared with inorganic absorbers such as Zyvlytyk matter are unique. The use and importance of the separation of odor, color, tastes Drmlyathay domestic and industrial water less desirable, solvent recovery, air purification, especially in restaurants, the food industry and chemical.
Azpyrvlyzmvad carbon activated carbon such as wood, coal, nuclear or shell fruits such as coconut shell comes next Vdrmrahl activation under the tree. Mvadkrbny pyrolysis without Hzvrhva, inorganic molecules damage that it will be a matter of carbon powder. Produced with high specific surface area and porosity of the body.
Three core processes to enable carbon to be considered: 1) activation with steam, 2) activation with carbon dioxide, 3) activation chemistry among the top three ways to activate the option in terms of environmental and economic Bkharbhtryn while Most active surface and porosity are the result of the chemical.Aktyv, coal charcoal filter, carbon filter, carbon Fyltrmvnvksyd, Fyltrnanvkrbn, activated carbon filters, carbon filters, activated carbon filter Fyltrkrbn Aktyv, Fyltrkrbn Aktyvhva, Fyltrkrbn Hva, filtration, carbon filter, carbon filter, carbon filter Hva, granules, carbon filters for gases , filtering carbon, granular carbon filters Fyltrkrbny Hva, Aktyv, price filtering Krbn, price Fyltrkrbn active carbon filter Fal, application.